Vyhlášení souteže ESOP 2022

Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium VŠE vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022

Soutěž ESOP 2022

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2022 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2021-2022 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2022. Oceněné seminární, bakalářské a diplomové práce budou dostupné na webové stránce OVV VŠE ( https://veda.vse.cz/souteze/soutez-esop/).

Práce na ocenění v soutěži nelze odevzdat později jak měsíc po ukončení studia autora navržené práce.

Seminární a bakalářské práce se odevzdávají na fakultách. Maximální počet odevzdaných prací za jednu fakultu je osm. Fakulty si mohou upravit počet odevzdaných seminárních a bakalářských prací, závazný je pro ně jen souhrnný počet oceněných prací – 8 prací za fakultu.

Výběr seminárních prací z jedné fakulty s označením nejlepší seminární práce provedou fakulty. Termín odevzdání vybraných prací na Oddělení vědy a výzkumu (OVV) je 15. 6. 2022. Seminární práce se odevzdávají v elektronické formě .pdf, vyplněný anotační list se odevzdává jak elektronicky tak písemně – podepsaný proděkankou či proděkanem pro vědu a studentem (příloha A).

Vybrané bakalářské práce fakulty odevzdají na OVV do 15. 9. 2022. Nejlepší bakalářskou práci označí fakulty na anotačním listu. Vyplněný a podepsaný anotační list (příloha B) se odevzdává jak v tištěné tak i v elektronické podobě.

Odměna pro autora (autorský kolektiv) oceněné seminární nebo bakalářské práce je 2 000,- Kč.

Autoři oceněných seminárních a bakalářských prací budou pozváni na setkání s vedením školy na podzim 2022, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů. Finanční odměna bude vyplacena jako mimořádné stipendium.

Celkový počet diplomových prací pro ocenění v soutěži ESOP je stanoven pro jednotlivé fakulty VŠE takto:

F1 – 7, F2 – 7, F3 – 7, F4 – 7, F5 – 7, F6 – 4.

O počtu oceněných diplomových prací v jednotlivých státnicových termínech rozhodují fakulty samy, je nutné pouze dodržet výsledný počet.

Termín odevzdání vyplněného a podepsaného anotačního listu diplomových prací na Oddělení vědy a výzkumu je minimálně 14 dnů před termínem promoce na dané fakultě (viz příloha C).

Odměna pro autora oceněné diplomové práce je 4 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích na jednotlivých fakultách.

V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium

 

Přílohy:

Vzor anotačního listu pro seminární, bakalářskou i diplomovou práci: