Seznam náležitostí odevzdávaných na OVV a Vědecké radě VŠE

 • Návrh uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem.
 • Stanoviska minimálně dvou profesorů k zahájení řízení.
 • Odborná stanoviska k návrhu na jmenování profesorem, která si případně (dodatečně) vyžádala komise.
 • Strukturovaný životopis podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Příloha 1), (2x v originále)
 • Seznam publikační činnosti v požadované struktuře podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Příloha 2).
 • Stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče, podepsané uchazečem + datum podpisu (Metodika-Příloha 3).
 • Formulář Podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na VŠE podepsaný uchazečem (Metodika-Příloha 5)
 • Přehled pedagogické a vzdělávací činnosti v požadované struktuře (viz Metodika 2017 – Řízení ke jmenování profesorem, bod 3) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 • Přehled vědecko-výzkumné činnosti v požadované struktuře  (viz Metodika 2017 – Řízení ke jmenování profesorem, bod 3) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 • Výuka v cizím jazyce doložená potvrzením zahraniční univerzity (Metodika-Příloha 6– fakultativní příloha).
 • Stanovisko komise (2x v originále – povinná struktura MŠMT). Je povoleno i korespondenční hlasování, toto ale musí být ve Stanovisku uvedeno, pak nemusí být ve Stanovisku všech 5 podpisů.
 • Zpráva komise.
 • Výpis ze zápisu z jednání Vědecké rady fakulty, na které byl schválen návrh na jmenování profesorem.
 • Návrh na jmenování profesorem_NEW  (povinná struktura MŠMT – celý text nesmí přesáhnout 2 strany) – na OVV VŠE se předává také v elektronické podobě.
 • Průvodní dopis děkana – originál.
 • Přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží.