Program Double Degree – Doktorát pod dvojím vedením

(„Collaborative Doctoral Programme“, „Thèse en Cotutelle“)

Doktorát „pod dvojím vedením“ je druh mezinárodní vědecké spolupráce v oblasti doktorského studia mezi VŠE a vysokými školami v zahraničí uskutečňovaný na základě uzavřených meziinstitucionálních dohod o  společném vedení doktorandů. Studenti doktorského studia VŠE mají možnost vypracovat disertační práci pod vedením školitelů z obou vysokých škol a získat diplomy obou institucí. Část disertační práce je vypracována během pobytu na zahraniční vysoké škole.

Podmínky pro uzavření smlouvy o doktorátu „pod dvojím vedením“:

 1. student musí být přijat do řádného doktorského studia na VŠE;
 2. student musí projednat možnost vedení doktorského studia v režimu „cotutelle“ se svým školitelem na VŠE a oslovit svého budoucího školitele na partnerské univerzitě;
 3. student musí být současně zapsán na partnerské univerzitě. Partnerská univerzita může vyžadovat, aby uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušky této instituce;
 4. s partnerskou univerzitou musí být uzavřeny:
 • meziuniverzitní smlouva, kterou podepisují statutární zástupci institucí,
 • smlouva o doktorátu „pod dvojím vedením“, kterou podepisují statutární zástupci, školitelé, proděkani, student DS; smlouva je uzavírána s každým studentem individuálně a musí v ní být definovány následující body:
  • adresy institucí, statutární zástupci, příp. IČ;
  • doba pobytu na partnerské instituci;
  • název programu, do kterého je student přijat;
  • jména školitelů z obou institucí;
  • název disertační práce;
  • jazyk, ve kterém bude práce  napsána  a obhájena;
  • složení komise pro obhajoby;
  • místo konání obhajoby;
  • finanční náklady (letenky, pojištění, zajištění ubytování);
  • ošetření autorských práv;
  • doba platnosti dohody.

Meziuniverzitní smlouvu i smlouvu o doktorátu pod dvojím vedením je třeba předložit na OVV ke kontrole a schválení. Vzory smluv jsou k dispozici na OVV.

Zajištění podpisů:

 • fakulta doktoranda – zajistí podpisy děkana, školitele + veškeré podpisy z partnerské univerzity,
 • OVV – zajistí podpis rektora.