Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky se konají zpravidla v druhé polovině června, resp. v náhradním termínu v září. FPH tento náhradní termín v září nemá. Termíny přijímacích zkoušek v ak. roce 2022/2023 jsou 20. června 2023, náhradní termín 14. září 2023.

Přijímací zkoušky fakult, které mají druhé kolo přijímacího řízení, probíhají také v září.

Fakulty, které pořádají také zimní kola přijímacích řízení mají přijímací zkoušky v listopadu/prosinci/lednu v závislosti na fakultě.
Podrobnější informace se uvádějí v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou najdete v rozhraní elektronické přihlášky nebo emailu.

Uchazeči o vládní stipendium konají přijímací zkoušku v mimořádném termínu v únoru/březnu.

Uchazeč může z vážných důvodů písemně požádat děkana fakulty o umožnění skládat přijímací zkoušku prostřednictvím videohovoru.

Forma přijímacího řízení

Před přijímací zkouškou uchazeč
● prokáže svoji totožnost a občanství občanským průkazem, popř. pasem,
● předloží další náležitosti podle pozvánky k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška se obvykle skládá z:
● odborné zkoušky,
● zkoušky z cizího jazyka.

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní specializace magisterského stupně studia na VŠE. Informace o obsahu a literatuře podají studijní referentky pro doktorské studium příslušné fakulty.

Zkouška z cizích jazyků:
Doba trvání zkoušky cca 30 min. a její součástí je:
1. četba odborného obecně ekonomického textu (15–20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny.
2. rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho výzkumného zaměření.

Podrobnější specifikace zkoušky z cizích jazyků naleznete

FFÚzkouška z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření disertační práce může povolit na základě žádosti uchazeče děkan fakulty. O výjimku požádá uchazeč nejméně dva týdny před termínem odevzdání přihlášky).

Znalost češtiny je u uchazečů s cizí státní příslušností ucházejících se o studium ve studijních programech v českém jazyce ověřována v rámci zkoušky z odborného předmětu.

FMV – Všichni uchazeči skládají zkoušku z anglického jazyka. Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Případné výjimky ve výběru jazyka, včetně odpuštění přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů o studium v anglickém jazyce, jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti uchazeče.

FPH – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Odborná rozprava je však vedena v anglickém jazyce. Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude absolvovat odbornou rozpravu v anglickém a zároveň českém jazyce.

FIS – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.

U cizího státního příslušníka (mimo občana Slovenské republiky), který se hlásí ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce, bude přijímací zkouška probíhat jak v anglickém, tak v českém jazyce.

NF – Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.

Uchazeč s cizí státní příslušností, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude skládat zkoušku z českého jazyka v rámci zkoušky z odborného předmětu (výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce).

FM – Fakulta samostatnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Odborná rozprava v rámci přijímacího pohovoru (odborná zkouška) je však vedena v anglickém jazyce. Uchazeč s cizí státní příslušností, který bude studovat studijní program v českém jazyce, bude navíc muset prokázat v rámci přijímacího pohovoru aktivní znalost českého jazyka. Výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.

Poznámka: zkouška z českého jazyka pro cizince na FMV
● doba trvání testu cca 30 minut,
● doba trvání ústní zkoušky cca 30 minut.

nebo na webu jednotlivých fakult.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl.

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem programu.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Přihláška se vyplňuje pouze elektronicky a naleznete ji zde:

Elektronická přihláška