Mimořádné studium předmětů doktorského studia

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Vysoká škola ekonomická v Praze v doktorském programu možnost mimořádného studia vybraných předmětů. Studium trvá jeden semestr, ale zápis předmětů je jednou za rok, vždy v září. Studium je realizováno za úplatu.

V rámci mimořádného studia nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody. Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro zájemce z řad absolventů vysokých škol, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku.

Výsledky zkoušek se zapisují do výkazu o mimořádném studiu a musí být opatřeny podpisem zkoušejícího.

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze uznat po dobu dvou let jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia lze studovat v případě volné kapacity, kterou určuje garant předmětu (příp. garantem pověřený vyučující), všechny předměty doktorského studia. Informace o předmětech jsou v InSIS ve Veřejném katalogu předmětů.

Poplatek za studium

Poplatek za studium je vyhlašován na 1 akademický rok a pro akademický rok 2023/2024 je příkazem rektora stanoven ve výši 1 500 Kč za semestr za 1 vyučovací hodinu týdně.

Předměty 26 hodin v semestru (tj. 2 hod. týdně)…………………….3 000 Kč
Předměty 32 hodin v semestru (tj. 2,5 hod. týdně)………….……………3 750 Kč

Poplatek za studium (pro studium na fakultách F1-F5) je třeba uhradit na účet číslo: 1828862/0800 a doplnit variabilní symbol dle fakulty, na kterou se student hlásí:

 • F 1 …………… 100028
 • F 2 …………….200028
 • F 3 …………… 300028
 • F 4 …………… 400028
 • F 5 …………… 500028

Poplatek za studium (pro studium na fakultě F 6) je třeba uhradit na účet číslo: 170922147/0300 a doplnit variabilní symbol: 41 xxxxxx (prvních šest čísel rodného čísla).

Způsob přihlašování

Uchazeč o mimořádné studium vyplní přihlášku, která musí obsahovat:

 • souhlas garanta předmětu,
 • doklad o zaplacení předmětu

a odevzdá ji nejpozději do 30. 9. referentkám pro doktorské studium na jednotlivých fakultách:

 • F 1 … Agáta Bernasová (místnost č. NB 111, tel. 224095142)
 • F 2 … Ing. Martina Machová (místnost č. NB 209, tel. 224095240)
 • F 3 … Ing. Blanka Helclová (místnost č. RB 347, tel. 224098347)
 • F 4 … Ing. Tereza Krajíčková, DiS. (místnost č. NB 412, tel. 224095464)
 • F 5 … Klára Horová (místnost č. NB 396, tel. 224095540)
 • F 6 … Mgr. Irena Míková, Ph.D. (Jindřichův Hradec, tel. 384361346)

V případě, že se student hlásí na předmět celoškolsky povinný, podává přihlášku a úhradu za předmět hradí na fakultu, která jej garantuje:

 • FIL 901 … Filosofie a metodologie vědy … F 5
 • MIE 911 … Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie) … F 3
 • MAE 911 … Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie) … F 5
 • MIE 901 … Mikroekonomie III … F 3
 • MAE 901 … Makroekonomie III … F 5
 • STP915 … Statistické metody pro vědecký výzkum … F 4

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty. Uchazečům přijatým do mimořádného studia bude vystaven Výkaz o mimořádném studiu, který si mohou vyzvednout u referentek doktorského studia na jednotlivých fakultách.

Příloha: Formulář přihlášky v PDF