Podmínky doktorského studia

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze.

Další povinnosti doktorandů/doktorandek jsou uvedeny v Individuálním studijním plánu, který zahrnuje odkaz na předpisy fakult:

Pro Fakultu financí a účetnictví jsou podmínky studia podrobně stanoveny ve vyhlášce děkana č. 1/2014 (nebo její pozdější verzi), která je umístěna na webové adrese: https://ffu.vse.cz/uredni-deska/vyhlasky-dekana/

Pro Fakultu mezinárodních vztahů jsou podmínky přijetí ke studiu podrobně zveřejněny na webové adrese: https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni-na-doktorske-studium/.

Pro Fakultu podnikohospodářskou jsou podmínky podrobně stanoveny v opatření děkana č. N09/2019, která je umístěno na webové adrese: https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/Opatreni_dekana_povinnosti_doktorandu_20191015.pdf.

Pro Fakultu informatiky a statistiky jsou podmínky studia podrobně stanoveny v Opatření děkana 1/2020, která je umístěna na webové adrese: https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2020_01.pdf

Pro Národohospodářskou fakultu jsou podmínky podrobně stanoveny ve Studijní vyhlášce Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (zejména její Část třetí – Doktorské studijní programy), která je umístěna na webové adrese: https://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?;id=7708

Pro Fakultu managementu jsou podmínky podrobně stanoveny ve standardu doktoranda, který je umístěn na webové adrese: https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/

 

Tyto podmínky přijímacího řízení platí pro studium v doktorských studijních programech započatých v akademickém roce 2024/2025.

Ve výjimečných případech si děkan/ka vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro podání přihlášek a to maximálně do data konání řádného termínu. Pokud děkan/ka povolí podat přihlášku v této prodloužené lhůtě, uchazeč/ka bude konat přijímací zkoušku v mimořádném termínu v září, u FPH v listopadu.

Souhrn informací o přijímacím řízení naleznete v naší brožuře.

 

Zveřejněno dne 16. 11. 2023.