Možnosti výjezdů do zahraničí

V rámci internacionalizace doktorského studia na VŠE oddělení vědy a výzkumu (OVV) podporuje zapojení mladých vědeckých pracovníků do širších mezinárodních vědecko-výzkumných týmů. Student by měl být orientován již během studia na práci v mezinárodních výzkumných projektech a motivován k mezinárodní prezentaci výsledků své práce.

Studenti doktorského studia mají možnost zúčastnit se krátkodobého či dlouhodobějšího pobytu v zahraničí, přičemž se u studentů očekává individuální iniciativa v hledání a zajišťování těchto pobytů.

Krátkodobé pobyty

Jedná se o účast na zahraničních konferencích, letních školách či seminářích (např. EDEN). Studenti mohou využít nabídek uveřejňovaných na stránkách OVV v sekci Aktuality, nabídek z Oddělení zahraničních styků nebo si mohou vhodné akce vytipovat sami dle svého zaměření.

Na tyto pobyty, jmenovitě tedy zahraniční konferenci, seminář či na letní školu, si mohou studenti doktorských programů zažádat o finanční podporu dle Katalogu podpor.

Dlouhodobé pobyty

Studenti mají možnost vyjet i na dlouhodobější (1 měsíc a déle) studijní či výzkumný pobyt. Zde mohou taktéž využít nabídek uveřejňovaných OZS či vlastní iniciativu k nalezení vhodných nabídek pobytu.

Financování dlouhodobějších pobytů může být zajištěno formou stipendia od zahraniční instituce, která tyto pobyty nabízí. V takovém případě je nutno splnit podmínky dané touto zahraniční školou.

Rovněž je možné získat finanční podporu od VŠE při splnění určitých podmínek. Tato nabídka se vztahuje pouze pro studenty prezenční formy studia, kteří se ucházejí o zahraniční pobyt v délce min. 2 měsíců. Bližší informace a další podmínky pro získání této finanční podpory jsou k nalezení na stránkách OZS.

Studenti mohou také využít režimu Freemover v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), kdy je studentům vypláceno stipendium hostitelskou univerzitou. Více informací na stránce CEEPUS a na stránkách Domu zahraniční spolupráce.