Přihlášky ke studiu

Přihlášky do letního semestru (akademický rok 2023/24)
Fakulta Termín pro podání přihlášky
FFÚ
FMV
FPH 15. září – 31. říjen 2023
FIS zatím nebylo zveřejněno
NF zatím nebylo zveřejněno
FM

Přesnější informace naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

Přihlášky do zimního semestru (akademický rok 2023/24)

Termín pro podání přihlášky do ZS pro akademický rok 2023/24 a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je od 1. dubna do 31. května 2023.

Na FIS bude rovněž realizováno druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro podání přihlášek do konce srpna 2023 pro nástup do studia od zimního semestru 2023/2024.

Pro uchazeče o vládní stipendium pak může být vypsán samostatný termín v únoru 2023 s nástupem do studia od zimního semestru 2023/2024. Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny.

Přihláška se vyplňuje pouze elektronicky a naleznete ji zde:

Elektronická přihláška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem či poštovní poukázkou na účet (číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v přihlášce). Jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024 činí od 1. září 2023:

930 Kč (pro české programy)

50 EUR (pro programy v cizím jazyce)

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Zahraniční uchazeč může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do data ukončení příjmu přihlášek.

Uchazeč může podat přihlášky i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní program.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

Povinné dokumenty k přihlášce

K přihlášce ke studiu je třeba do data ukončení příjmu přihlášek doručit na danou fakultu:

 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete zde
 2. Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací (FFÚ, FPH a FIS anotace ani posudky nevyžadují)
 3. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (tj. ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí posouzení zahraničního vzdělání). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle

  FFÚ požaduje vědeckou esej (dle programu, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu přibližně 5 stran A4 (max. do 10 stran). Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje.

  Uchazeči se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných programů. Uchazeč zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro výzkum a doktorské studium FFÚ.

  Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno navrženého budoucího školitele, s kterým svoji přihlášku do doktorského studia na FFÚ projednal.

  FMV požaduje představu o zaměření disertační práce v rozsahu cca 5 stran formátu A4 v českém/slovenském nebo anglickém jazyce, jde-li o uchazeče zamýšlejícího studovat v anglickém jazyce. Zaměření disertační práce zpracované formou vědecké eseje s představou o cíli, struktuře a přínosu je zapotřebí doplnit podrobným seznamem prostudované domácí a zahraniční literatury, pojednávající o dané problematice. Uchazeč rovněž uvede jméno docenta či profesora fakulty, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce.

  FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce. Předkládaný text obsahuje popis stavu světového vědeckého poznání v dané oblasti, ze kterého vychází stanovení zajímavé výzkumné otázky, jejíž zodpovězení bude mít jasnou přidanou hodnotu. Dále text zahrnuje stanovení cílů doktorské disertační práce a návrh metod pro jejich dosažení. Přiložen bude seznam hlavních akademických článků ze špičkových světových časopisů, z nichž vědecký záměr doktorské disertační práce vychází. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno navrženého budoucího školitele. Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast managementu a/nebo ekonomie a schopnost ve spolupráci s možným budoucím školitelem naformulovat a obhájit téma práce.

  FIS – program Aplikovaná informatika – požaduje jako podklad pro diskusi při přijímací zkoušce dokument v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce ve struktuře:

   1. Vymezení předmětné oblasti.
   2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
   3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
   4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
   5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software apod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

  Uchazeč o studijní program Aplikovaná informatika je dále povinen v přihlášce uvést jméno budoucího školitele, se kterým musí být o ochotě ho vést domluven. Další vysvětlivky k podkladům pro přijímací řízení na program Aplikovaná informatika jsou uvedeny v sekci „Podmínky přijetí“ na stránce https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.

  Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast informatiky a schopnost ve spolupráci s budoucím školitelem předběžně naformulovat téma práce.

  FIS – program Ekonometrie a operační výzkum a program Statistika požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

  NF požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1-2 strany v anglickém jazyce. Nedílnou součástí je seznam hlavních akademických článků ze špičkových světových časopisů a relevantních odborných knih, z nichž vědecký záměr doktorské disertační práce vychází.

  FM společně s přihláškou ke studiu a dalšími požadovanými dokumenty uchazeč doloží představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v anglickém jazyce. Struktura eseje by měla mít obdobný charakter jako u vědeckého článku, resp. prvních třech jeho částí (Introduction, Theoretical Background, Data and Methods). V eseji by měl být explicitně uveden cíl práce a očekávaný přínos pro obor management. Součástí předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice, na kterou je v eseji odkazováno. Uchazeč v přihlášce uvede jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na webových stránkách fakulty  (https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/).

Veškeré dokumenty s výjimkou ověřených kopií diplomů je možné doložit online v rozhraní elektronické přihlášky, nebo podle požadavků dané fakulty.

 

Podejte si elektronickou přihlášku!