Vyhlášení souteže ESOP 2024

Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium VŠE vyhlašuje pro akademický rok 2023/2024

Soutěž ESOP 2024

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2024 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2023-2024 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2024. Oceněné seminární, bakalářské a diplomové práce budou dostupné na webové stránce OVV VŠE ( https://veda.vse.cz/souteze/soutez-esop/).

Každou práci lze nominovat nejvýše do jedné ze dvou kategorií:

  • Přínos k poznání – práce je relevantní ve smyslu vědecko-výzkumného zaměření s důrazem na aplikaci pokročilých metod výzkumu a přínos nových poznatků.
  • Společenská relevance – práce je relevantní ve smyslu „užitečnosti“ (typicky aplikovaný výzkum přinášející ekonomické zisky)nebo ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum vznikající na společenskou objednávku). V souladu s britským hodnocením REF (Research Excellence Framework) se ‘Společenskou relevancí rozumí vliv / změna / přínos, a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa / služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.’

Soutěžící sami rozhodnou, do jaké kategorie práci přihlásí.

Kritéria hodnocení jsou stejná pro obě kategorie.

  • Inovativnost a originalita – Práce prokázala nový přínos, a to buď rozšířením znalostí ve svém oboru (u výzkumných prací), nebo inovativním řešením společenských výzev (u prací se společenským dopadem). To zahrnuje originalitu, kreativitu a potenciál podnítit další výzkum nebo společenskou změnu.
  • Metodologická excelence – Výzkumná otázka je komplexně zodpovězena. Práce vykazuje adekvátní metodiku na pokročilé úrovni. Metodika je transparentní.
  • Dopad a relevance – Práce má prokazatelný dopad v oblasti základního ekonomického výzkumu (tj. využití výsledků ve VaV projektech VŠE) nebo má prokazatelný společenský dopad, tj. řeší konkrétní problém, ať již společenský, organizační, skupinový či individuální.
  • Prezentace – Práce je dobře strukturována (tj. přehlednost a vzájemná provázanost jednotlivých kapitol, vč. logické provázanosti teoretické a praktické části práce) a napsána v souladu s akademickými standardy. Výsledky jsou v prezentovány přehledně s ohledem na cíl práce, dílčí výzkumné otázky či hypotézy, přičemž je kladen důraz na explicitní uvedení celkového přínosu práce, vč. přínosu pro teorii či praxi.

Škála hodnocení

  Inovativnost a originalita (1-5) Metodologická excelence (1-5) Dopad a relevance (1-5) Prezentace (1-5)
Přínos k poznání 0,3 0,3 0.2 0.2
Společenská relevance 0.3 0,2 0,3 0,2

Seminární a bakalářské práce se odevzdávají na fakultách. Maximální počet odevzdaných prací za jednu fakultu je osm. Fakulty si mohou upravit počet odevzdaných seminárních a bakalářských prací, závazný je pro ně jen souhrnný počet oceněných prací – 8 prací za fakultu.

Výběr seminárních prací z jedné fakulty s označením nejlepší seminární práce provedou fakulty. Termín odevzdání vybraných prací na Oddělení vědy a výzkumu (OVV) je 17. 6. 2024. Seminární práce se odevzdávají v elektronické formě .pdf, vyplněný a podepsaný anotační list se odevzdává elektronicky (příloha A).

Vybrané bakalářské práce fakulty odevzdají na OVV do 16. 9. 2024. Nejlepší bakalářskou práci označí fakulty na anotačním listu. Vyplněný a podepsaný anotační list (příloha B) vybrané bakalářské práce se odevzdává v elektronické podobě.

Odměna pro autora/autorku (autorský kolektiv) oceněné seminární a bakalářské práce je 3 000,- Kč. Tato odměna bude vyplacena pouze tehdy, pokud je seminární a bakalářská práce odevzdána maximálně měsíc po ukončení studia autora/autorky navržené práce.

Autoři oceněných seminárních a bakalářských prací budou pozváni na setkání s vedením školy na podzim 2024, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů. Finanční odměna bude vyplacena formou mimořádného stipendia.

Celkový počet diplomových prací pro ocenění v soutěži ESOP je stanoven pro jednotlivé fakulty VŠE takto: F1 – 7, F2 – 7, F3 – 7, F4 – 7, F5 – 7, F6 – 4. O počtu oceněných diplomových prací v jednotlivých státnicových termínech rozhodují fakulty samy, je nutné pouze dodržet výsledný počet.

Vyplněný a podepsaný anotační list (příloha C) vybrané diplomové práce se odevzdává v elektronické podobě. (viz příloha C).

Odměna pro autora/autorku oceněné diplomové práce je 6 000,- Kč. Tato odměna bude vyplacena pouze tehdy, pokud je diplomová práce odevzdána maximálně měsíc po ukončení studia autora/autorky navržené práce.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích na jednotlivých fakultách.

V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
prorektor pro vědu, výzkum ​a doktorské studium