Informace o přijímacím řízení na ak. rok 2019/2020

Z důvodu stále probíhajícího procesu re-akreditace může dojít ke změnám. Děkujeme za pochopení.

 

Na Vysoké škole ekonomické v Praze lze studovat v následujících studijních programech, resp. oborech:

na Fakultě financí a účetnictví (dále jen FFÚ)

Studijní programy:

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

na Fakultě mezinárodních vztahů (dále jen FMV)

Studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy

Studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

 • Mezinárodní politické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Studijní program Politologie

na Fakultě podnikohospodářské (dále jen FPH)

Studijní program Ekonomika a management ve studijním oboru:

 • Podniková ekonomika a management

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

 • Ekonomie

na Fakultě informatiky a statistiky (dále jen FIS)

Studijní programy:

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

na Národohospodářské fakultě (dále jen NF)

Studijní program Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:

 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století

na Fakultě managementu (dále jen FM)

Studijní program:

 • Management

Všechny studijní obory jsou akreditovány v českém i v anglickém jazyce.

Standardní doba studia jsou 3–4 roky v závislosti na studovaném oboru. Maximální doba studia je vždy pět let.

Studium je organizováno na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Podmínky přijímacího řízení

Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.

Do 15. května 2019 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://insis.vse.cz/prihlaska/

 

Na FPH a NF bude realizováno přijímací řízení též v lednu 2020. Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 činí:

690 Kč

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí:

50 EUR

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

 

Zahraniční uchazeč může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do 15. května 2019.

Uchazeč může podat přihlášky i na více oborů/programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý obor/program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor studia.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 15. května 2019 doručit na danou fakultu:

 

 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete na webové adrese: http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/
 1. strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací (FFÚ a FPH anotace ani posudky nevyžaduje);
 2. doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (příp. ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu).
  Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  FMV vyžaduje u uchazečů se zahraničním vzděláním úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně jeho úředně ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka; doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že FMV vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.
 3. vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty:

 

FFÚ požaduje vědeckou esej (dle programu, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu přibližně 5 stran A4 (max. do 10 stran). Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje.

Uchazeči se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných programů. Uchazeč zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro výzkum a doktorské studium FFÚ.

 

FMV požaduje představu o zaměření disertační práce v rozsahu cca 5 stran formátu A4 v českém/slovenském nebo anglickém jazyce, jde-li o uchazeče zamýšlejícího studovat v anglickém jazyce. Zaměření disertační práce zpracované formou vědecké eseje s představou o cíli, struktuře a přínosu je zapotřebí doplnit podrobným seznamem prostudované domácí a zahraniční literatury, pojednávající o dané problematice. Uchazeč rovněž uvede jméno docenta či profesora fakulty, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce.

 

FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca 5 stran v jazyce českém a cca 5 stran v jazyce anglickém. Uchazeč, který se přihlásí studovat v anglickém jazyce, předloží 5 stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný text obsahuje popis stavu světového vědeckého poznání v dané oblasti, ze kterého vychází stanovení zajímavé výzkumné otázky, jejíž zodpovězení bude mít jasnou přidanou hodnotu. Dále text zahrnuje stanovení cílů doktorské disertační práce a návrh metod pro jejich dosažení. Přiložen bude seznam hlavních akademických článků ze špičkových světových časopisů, z nichž vědecký záměr doktorské disertační práce vychází. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno navrženého budoucího školitele. Dohoda uchazeče se školitelem musí být stvrzena parafou školitele u jména uchazeče. Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast managementu a/nebo ekonomie a schopnost ve spolupráci s možným budoucím školitelem naformulovat a obhájit téma práce.

 

FIS – program Aplikovaná informatika – požaduje jako podklad pro diskusi při přijímací zkoušce dokument v rozsahu cca 5 stran anglicky ve struktuře:

 1. Vymezení předmětné oblasti.
 2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
 3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
 4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
 5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software nebo pod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno budoucího školitele. Dohoda uchazeče se školitelem musí být stvrzena parafou školitele u jeho jména. Další vysvětlivky k podkladům pro přijímací řízení na program Aplikovaná informatika jsou uvedeny pod odkazem „Přijímací řízení“ na

https://fis.vse.cz/doktorske-studium/doktorske-obory/doktorsky-studijni-program-aplikovana-informatika/.

Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast informatiky a schopnost ve spolupráci s budoucím školitelem předběžně naformulovat téma práce.

FIS – program Ekonometrie a operační výzkum a program Statistika požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

 

NF požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1 strany v jazyce anglickém.

 

FM společně s přihláškou ke studiu a dalšími požadovanými dokumenty uchazeč doloží představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na webových stránkách fakulty (https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/).

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají vždy v závěru června, resp. v náhradním termínu v září. NF má řádné přijímací zkoušky také v lednu daného roku. FPH nemá náhradní termín v září, ale druhý termín v lednu roku následujícího, který slouží též jako náhradní termín. Podrobnější informace se uvádějí v pozvánce k přijímací zkoušce.

Před přijímací zkouškou uchazeč

 • prokáže svoji totožnost a občanství občanským průkazem, popř. pasem,
 • předloží další náležitosti podle pozvánky k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška se skládá z

 • odborné zkoušky,
 • zkoušky z cizího jazyka.

 

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní specializace magisterského stupně studia na VŠE. Informace o obsahu a literatuře podají studijní referentky pro doktorské studium příslušné fakulty.

 

Zkouška z cizích jazyků

Doba trvání zkoušky cca 30 min. a její součástí je

 1. četba odborného obecně ekonomického textu (1520 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny,
 2. rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho výzkumného zaměření.

 

Pravidla zkoušek z cizích jazyků na jednotlivých fakultách:

 

FFÚ – zkouška z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření disertační práce může povolit na základě žádosti uchazeče děkan fakulty. O výjimku požádá uchazeč nejméně dva týdny před termínem odevzdání přihlášky).

Znalost češtiny je u uchazečů s cizí státní příslušností ucházejících se o studium ve studijních programech v českém jazyce ověřována v rámci zkoušky z odborného předmětu.

FMV – Všichni uchazeči skládají zkoušku z anglického jazyka. Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Případné výjimky ve výběru jazyka, včetně odpuštění přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů o studium v anglickém jazyce, jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti uchazeče.

FPH – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Odborná rozprava je však vedena v anglickém jazyce. Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude absolvovat odbornou rozpravu v anglickém a zároveň českém jazyce.

FIS – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.

Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude navíc skládat písemnou a ústní zkoušku v den přijímacího řízení z jazyka českého. Výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.

NF – Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.
Uchazeč s cizí státní příslušností,
který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude skládat zkoušku z českého jazyka v rámci zkoušky z odborného předmětu (výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce).

FM – všichni studenti povinně skládají zkoušku z anglického jazyka;

 1. vládní stipendisté skládají navíc zkoušku z českého jazyka,
 2. pro zahraniční studenty, kteří studují český program, platí stejné požadavky na přijímací zkoušky jako pro vládní stipendisty; výjimku tvoří pouze studenti ze Slovenské republiky, kteří skládají zkoušku jako studenti z České republiky,
 3. případné výjimky ve výběru jazyka v rámci přijímacích zkoušek jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti.

Poznámka: zkouška z českého jazyka pro cizince na fakultě FMV a FIS

 • doba trvání testu cca 30 minut,
 • doba trvání ústní zkoušky cca 30 minut.

 

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl.

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem oboru/programu.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

 

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze, který naleznete na: http://www.vse.cz/predpisy/411.

Další povinnosti doktorandů jsou uvedeny v Individuálním studijním plánu, který zahrnuje odkaz na předpisy fakult:

Pro Fakultu financí a účetnictví jsou podmínky studia podrobně stanoveny ve vyhlášce děkana č. 1/2014, která je umístěna na webové adrese: https://ffu.vse.cz/uredni-deska/vyhlasky-dekana/

Pro Fakultu mezinárodních vztahů jsou podmínky přijetí ke studiu podrobně zveřejněny na webové adrese: https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni-na-doktorske-studium/.

Pro Fakultu podnikohospodářskou jsou podmínky podrobně stanoveny v opatření děkana č. N3/2017, která je umístěno na webové adrese: https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/page/916/Opatreni_dekana_N3_2017_z_3_4_2017.pdf.

Pro Fakultu informatiky a statistiky jsou podmínky studia podrobně stanoveny v Opatření děkana 2/2017, která je umístěna na webové adrese: https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf

Pro Fakultu managementu jsou podmínky podrobně stanoveny ve standardu doktoranda, který je umístěn na webové adrese: https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky přijímacího řízení platí pro studium v doktorských studijních programech započatých v akademickém roce 2019/2020.

 

Závěrečné upozornění: V každém administrativním styku s Vysokou školou ekonomickou v Praze je nutné používat název školy a příslušné fakulty. U svého jména uchazeč uvádí i kontaktní adresu.

Ve výjimečných případech si děkan vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro podání přihlášek a to maximálně do data konání náhradního termínu. Pokud děkan povolí podat přihlášku v této prodloužené lhůtě, uchazeč bude konat přijímací zkoušku v mimořádném termínu v září.

 

V Praze dne 14. 11. 2018

Upraveno dne 21.3.2019, kdy byly obory FIS a obor Politologie na FMV nahrazeny programy se stejnými názvy.