Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem se na VŠE uskutečňuje dle ustanovení § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a řídí se Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Seznam podkladů předkládaných uchazečem při zahájení řízení je uveden v přílohách řádu.

Soubor doporučených minimálních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE je upraven ve směrnici Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Obory, ve kterých je VŠE oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, uvádíme v Seznamu akreditovaných oborů.

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením činí 10 000,- Kč, za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 15 000,- Kč. Podrobnější informace k platbě jsou stanoveny předpisem.

Kontakt

Mgr. Soňa Macurová

sona.macurova@vse.cz
224 095 753
IB 317
úřední hodiny:
po., stř. 8-11:30 12-15