GA ČR – změny v ZD v průběhu řešení v roce 2023

Grantová agentura ČR oznámila změny některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2023, které schválilo předsednictvo GA ČR.

Z důvodu přetrvávajících dopadů koronavirových opatření souvisejících s epidemickou situací způsobenou výskytem koronaviru SARS-CoV-2 se GA ČR rozhodla zahrnout do způsobilých nákladů náklady na povinné testy na COVID-19 při cestě do zahraničí a v souvislosti s COVID-19 rovněž umožnit prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců.

Pro větší flexibilitu příjemců, rozhodla se GA ČR umožnit přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč za rok řešení projektu, a to bez žádosti a nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

Další podstatnou změnou, od které GA ČR očekává lepší sladění pracovního a rodinného života řešitelů či překlenutí obtížných životních situací řešitelů, je umožnit přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužit dobu řešení projektu až o 18 měsíců.

Mezi uznatelné výstupy typu Jimp se zahrnují také články v časopisech registrovaných v databázi WoS
Core Collection AHCI (Arts & Humanities Citation Index).

Další podstatnou změnou u projektů s počátkem řešení 2022 a starších je nutnost zdůvodnit vícenásobné dedikace dalším projektům účelové podpory.

Všechny změny a doplnění ustanovení příslušné zadávací dokumnetace pro běžící grantové projekty v roce 2023 zde.