Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia

Termín předkládání návrhu:

každoročně k 15. 10. Podané návrhy projedná grémium proděkanů pro vědu a výzkum a předloží návrh na ocenění rektorovi.

Způsob navrhování:

Návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum na formulářích Návrh na ocenění. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na Oddělení vědy a výzkumu. Návod na vyhledání kritérií zde.

Počet podaných návrhů:

max. 3 návrhů za fakultu.

Kritéria:

  1. Ocenění se uděluje za jednotlivé vědecké práce, publikované v odborných časopisech, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku.
  2. Z publikace by mělo být patrné, že byla zpracována studentem doktorského studia VŠE ve věcné souvislosti s jeho studijním programem a v návaznosti na jeho vědecko-pedagogický program.
  3. K ocenění budou přijímány jen publikace vydané od 16. 10. roku předešlého do 15. 10. roku běžného. Návrh na ocenění publikace lze podat pouze jednou.
  4. K návrhu bude přiložen jeden exemplář publikace nebo kopie vybrané části (titulní strana, text, tiráž).
  5. Výše ceny bude každoročně stanovena grémiem proděkanů pro vědu a výzkum VŠE na základě disponibilních prostředků a kvality návrhů.
  6. Udělení ceny v běžném roce nelze nárokovat, cena nemusí být při nedostatku adekvátních návrhů pro daný rok udělena.