Cena rektora VŠE za společenský impakt aplikovaného a smluvního výzkumu

Termín předkládání návrhu:

v roce 2023 k 20. 09. Podané návrhy projedná grémium proděkanů pro VaV a předloží návrh na ocenění rektorovi.

Způsob navrhování:

návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum na formulářích Návrh na ocenění. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na Oddělení vědy a výzkumu.

Počet podaných návrhů:

je možné doložit i větší množství podpůrných výstupů

Kritéria:

  1. Ocenění se uděluje za impakt aplikovaného nebo smluvního výzkumu, který lze chápat jako významný, zvyšující prestiž a váhu VŠE jako instituce, která je schopna realizovat výzkum přínosný pro společnost v širokém slova smyslu, konkrétní státní instituce, komerční firmy, neziskové organizace apod.
  2. K ocenění budou přijímány výstupy publikované nebo vložené do databáze publikační činnosti VŠ v období mezi 16. 10. 2022 a 30. 6. 2023 (hlavní výstupy). Tyto výstupy mohou být různé povahy – může se jednat o metodiky, výzkumné zprávy, software, výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic, strategických dokumentů státní správy apod. Není možné přihlašovat bibliometrizovatelné články. Knižní publikaci je možné přihlásit pouze do jedné soutěže – buď do ceny za knižní publikaci nebo do ceny za společenský impakt
  3. Protože společenský impakt není nutně pouze záležitostí izolovaného výstupu, je možné doložit i větší množství podpůrných výstupů, včetně těch, které byly realizovány v letech předchozích. Tyto se nicméně musí věcně vztahovat k tomu samému realizovanému společenskému impaktu a musí být vedeny v databázi publikační činnosti školy. Společenský impakt může vycházet i z výzkumu základního, mezi podpůrnými výstupy tedy mohou být i bibliometrizovatelné články či knihy.
  4. Z výstupu/ů musí být patrné, že byl/y zpracován/y akademickým/i pracovníkem/y VŠE ve zřejmé věcné souvislosti s činností školy. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z VŠE.
  5. K návrhu bude přiložen jeden exemplář hlavního/ch výstupu/ů vztahující se k období 16. 10. 2022 až 30. 6. 2023, který/é bude/ou navrhovateli vrácen/y.
  6. Udělení ceny v běžném roce nelze nárokovat, cena nemusí být při nedostatku adekvátních návrhů pro daný rok udělena.