Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace

Termín předkládání návrhu:

každoročně k 15. 10. Podané návrhy projedná grémium proděkanů pro VaV a předloží návrh na ocenění rektorovi.

Způsob navrhování:

návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum na formulářích Návrh na ocenění. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na Oddělení vědy a výzkumu.

Počet podaných návrhů:

maximálně 3 návrhy za fakultu.

Charakter knižní publikace:

 • práce monografického charakteru,
 • moderní vysokoškolská učebnice,
 • popularizační dílo v oblasti ekonomických věd,
 • práce prezentující významný výzkumný projekt,
 • encyklopedická práce v oblasti ekonomických věd.

 

Kritéria:

 1. Ocenění se uděluje za výše uvedené knižní publikace, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku (nejedná se o vysokoškolská skripta).
 2. Z publikace musí být patrné, že byla zpracována akademickým pracovníkem VŠE ve zřejmé věcné souvislosti s činností školy a v návaznosti na její vědecko-pedagogický program. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z VŠE.
 3. K ocenění budou přijímány jen publikace vydané od 16.10. roku předešlého do 15. 10. roku běžného. Návrh na ocenění publikace lze podat pouze jednou.
 4. K návrhu bude přiložen jeden exemplář publikace, který bude navrhovateli vrácen.
 5. Kritériem je přidělení ISBN, resp. ISSN.
 6. Náklad a rozsah publikace není limitován, měl by však odpovídat světovým standardům pro tyto práce.
 7. Udělení ceny v běžném roce nelze nárokovat, cena nemusí být při nedostatku adekvátních návrhů pro daný rok udělena.