Vyhlášení soutěže ESOP 2021

Prorektor pro vědu a výzkum VŠE vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021

Soutěž ESOP 2021

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2021 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2020-2021 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2021. Oceněné seminární a bakalářské práce studentů budou vydány v plné verzi na DVD, abstrakty oceněných prací budou publikovány ve sborníku ESOP. Práce na ocenění v soutěži nelze odevzdat později jak měsíc po ukončení studia autora navržené práce.

Seminární a bakalářské práce se odevzdávají na fakultách. Maximální počet odevzdaných prací za jednu fakultu je osm. Fakulty si mohou upravit počet odevzdaných seminárních a bakalářských prací, závazný je pro ně jen souhrnný počet oceněných prací – 8 prací za fakultu.

Výběr seminárních prací z jedné fakulty s označením nejlepší seminární práce provedou fakulty. Termín odevzdání vybraných prací na Oddělení vědy a výzkumu (OVV) je 15. 6. 2021. Seminární práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické formě (bližší informace – viz příloha A) včetně vyplněného anotačního listu (příloha B).

Vybrané bakalářské práce fakulty odevzdají na OVV do 15. 9. 2021. Nejlepší bakalářskou práci označí fakulty na anotačním listu. Bakalářské práce se odevzdávají pouze v elektronické formě (bližší informace – viz příloha A), vyplněný anotační list (příloha C) se odevzdává jak v tištěné tak v elektronické podobě.

Odměna pro autora (autorský kolektiv) oceněné seminární a bakalářské práce je 2 000,- Kč.

Autoři oceněných seminárních a bakalářských prací budou pozváni na setkání s  vedením školy na podzim 2021, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a sborníku ESOP včetně DVD. Finanční odměna bude vyplacena jako mimořádné stipendium.

Celkový počet diplomových prací pro ocenění v soutěži ESOP je stanoven pro jednotlivé fakulty VŠE takto:

F1 – 7, F2 – 7, F3 – 7, F4 – 7, F5 – 7, F6 – 4.

O počtu oceněných diplomových prací v jednotlivých státnicových termínech rozhodují fakulty samy, je nutné pouze dodržet výsledný počet.

Termín odevzdání vyplněného anotačního listu diplomových prací na Oddělení vědy a výzkumu je minimálně 14 dnů před termínem promoce na dané fakultě. (viz příloha D).

Odměna pro autora oceněné diplomové práce je 4 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích na jednotlivých fakultách.

V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

 

Přílohy:

Pokyny pro přípravu seminární a bakalářské práce a vzor anotačního listu pro seminární, bakalářskou i diplomovou práci: