FAQ

IGA/A – Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze

 

1. Jak doložím publikační činnost a účast na konferencích / stážích v rámci IGA/A?

    Publikace:

 • je-li už článek vydán – pak stačí zaslat na email Michaely Plucarové michaela.plucarova@vse.cz odkaz na článek v databázi publikační činnosti VŠE
 • je-li článek odeslán, ale není publikován – pak je nutná evidence, že byl článek odeslán, resp. že to protistrana obdržela (tzn. printscreen emailu, kde odesíláte článek, nebo lépe potvrzení od protistrany, že ho obdržela – postačí „email confirmation“ nebo nějaká podobná reakce) – samozřejmě pouze v případě, že článek nestihne do ukončení grantu skutečně vyjít.

    Vystoupení na konferenci/stáž nebo podobná aktivita:

Je zapotřebí evidence, že jste se akce zúčastnili, nestačí následná publikace. Tzn.

 • originál certifikátu podepsaného pořádající insitucí dokládající absolvování akce
 • originál podepsaného potvrzení od pořádající instituce, že jste se zúčastnili dané akce (Internship Report)
 • v případě, že si chcete ponechat originál pro své účely, vyžádejte si originály DVA
 • prezentaci zašlete na email Michaely Plucarové michaela.plucarova@vse.cz

 

2. Co mám dělat, abych dodržel/a pravidla pro publicitu?

     Publikace:

 • Uvést dedikaci na projekt, např. „The authors appreciate the funding support received from the Internal Grant Agency of the Prague University of Economics and Business within the IGA/A Grant Competition for the project „[…], no. […]“ (project OP RDE IGA/A, CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936)“.”

       Vystoupení na konferenci:

 • Není nutné využívat prezentaci na EU stránkách, je možné využít prezentace fakulty a do nich přidat logo EU, např. ZDE.

 

3. Lze schválený rozpočet navyšovat a jak je to s přesuny v kategoriích?

 • Schválený rozpočet pro projekty nelze navyšovat
 • Částky určené na osobní náklady Ph.D. studenta (Labour costs of the Ph.D.student) a na ostatní náklady (Other Expenditures) jsou pevně dané, tj. přesun mezi těmito kategoriemi není možný
 • V rámci rozpočtových položek spadajících pod ostatní náklady (Other Expenditures) přesun možný je – např. z položky rozpočtu cestovné (Travel Costs) do položky další náklady projektu (Other Project Costs). V tomto případě prosím použijte formulář Žádost o změnu (Change request), viz aktualizovaný dokument Realizace projektu IGA/A, snímek 15, ZDE.

 

4. K jakému datu se zpracovává Zpráva o činnosti?

 • Zpráva o činnosti se zpracovává k 20. dni v měsíci a datum podpisu zprávy (jak řešitele, tak mentora) je v rozmezí 20.-24. daného v měsíce.
 • Pokud 24. v měsíci připadá na sobotu, je třeba zprávu datovat nejpozději v pátek 23. daného měsíce.
 • Pokud 24. v měsíci připadá na neděli, je třeba zprávu datovat nejpozději v pátek 22. daného měsíce.
 • V případě zprávy za měsíc prosinec se zpráva zpracovává k 15.12. a odevzdává se 1.1. následujícího kalendářního roku, resp. první pracovní den.

 

5. Co se stane, nemám-li odevzdané originály Zpráv o činnosti?

 • Originály Zpráv o činnosti jsou předmětem kontroly na místě realizované poskytovatelem dotace (MŠMT). Za nepředložení originálů Zpráv o činnosti může být ze strany MŠMT uložena sankce. V případě jejího uložení bude tato sankce naúčtována příslušné fakultě. Proto doporučujeme originály doručit na OVV vždy v domluvené termíny.

 

6. Co obsahuje Zpráva o činnosti?

 • I když se Zpráva o činnosti zpracovává k 20. dni v měsíci, musí pokrývat celý měsíc, řešitel tedy zahrne zbývající období měsíce do zprávy za následující měsíc. Např. ve zprávě za leden tedy řešitel napíše, co udělal do 20. ledna a co plánuje do konce měsíce. Konkrétní činnosti, které pak vykonával od 20. ledna do konce měsíce, uvede ve zprávě za únor. Dále je nutné doplnit plán činností na následující měsíc.

Např. leden 2022:

Overview of implemented activities*
* to be filled in by the student grant researcher (individual grant holders, lead researcher, team member)

* Educational/Research activity abroad carried out in the month, evaluation of progress on outputs, plan of activities for the following period

 * summary of activities of other researchers (only in the case of lead researcher)

I. Overview of activities implemented in the period 1st-20th January 2022

·        ….

·        ….

·        …

II. Plan of activities for the period 21st-31st January 2022

·        …

·        …

·        …

III. Plan of activities for February 2022

·        …

·        …

Např. únor 2022:

Overview of implemented activities*
* to be filled in by the student grant researcher (individual grant holders, lead researcher, team member)

* Educational/Research activity abroad carried out in the month, evaluation of progress on outputs, plan of activities for the following period

 * summary of activities of other researchers (only in the case of lead researcher)

I. Evaluation of the fulfillment of the activities planned in the previous Activity Report for the end of the month / 21st-31st January 2022

·        …

II. Overview of activities implemented in the period 1st-20th February 2022

·        ….

·        ….

·        …

III. Plan of activities for the period 21st-28th February 2022

·        …

·        …

·        …

 

IV. Plan of activities for March 2022

·        …

·        …

 

7. K jakému datu se odevzdává Závěrečná zpráva o činnosti?

 • Závěrečná práva o činnosti se odevzdává se k 31.1. následujícího roku.

 

8. Mohou být Zprávy o činnosti všech členů týmu podepsané jedním mentorem?

 • Ano, v případě, že tým má pouze jednoho mentora, nebo pokud v rámci projektu nebylo specifikováno přiřazení mentorů jednotlivým členům týmu.

 

9. Nemohu vycestovat do zahraničí na povinnou vzdělávací aktivitu. Co s tím?

 • Vzdělávací/výzkumné aktivity v zahraničí je možné realizovat distanční formou, a to zejména z důvodů souvisejících s působením vyšší moci (např. dopady šíření koronaviru SARS-CoV-2) či zdravotním znevýhodněním řešitele studentského grantu. V těchto případech musí řešitelé v každém případě změnu nahlásit na formuláři Change Request – https://science.vse.cz/science-research-support/grant/iga-a-grant-competition/useful-information/, který odevzdají na OVV, a rovněž informovat příslušného proděkana pro vědu a výzkum.

 

10. Je možné v rámci IGA/A uznat zahraniční výjezdovou stáž, které se účastním v rámci jiného projektu/jiných  studijních povinností?

 • Takovou zahraniční stáž nelze nákladově uznat jako výjezd na IGA/A, protože by docházelo ke dvojímu financování. Pokud by ale účastník takové stáže na výjezdu navštívil konferenci, a ve Zprávě o činnosti by popsal, že tato konference byla pouze na projekt IGA/A, lze uznat náklady spojené s konferencí (poplatek) jako náklad do projektu IGA/A a lze to uznat jako zahraniční výjezd. Účastník tím ušetří výdaje spojené s cestou, protože je předpoklad, že ty budou hrazeny z výjezdové stáže.

 

11. Jak mám postupovat v případě, že mi na plánovanou stáž/jinou aktivitu v zahraničí nepostačí finance z rozpočtu projektu?

 • V rámci rozpočtových položek spadajících pod ostatní náklady (Other Expenditures) je možný přesun prostředků do položky rozpočtu cestovné (Travel Costs).
 • Další možností je po domluvě s fakultou dofinancovat výjezd ze zdrojů dané fakulty/pracoviště.
 • V případě, že by byla část nákladů hrazena z jiných dotačních zdrojů, je nutná předchozí konzultace. Tomuto případě je ale nejlepší se úplně vyhnout.

 

12. Jak doložím povinnou vzdělávací aktivitou v zahraničí, která proběhla distanční formou?

 • Pomocí dokumentace prokazující vykonání vzdělávací/výzkumné aktivity distanční formou, např. otisk obrazovky – print screen.

 

13. Kdy dostanu stipendium za měsíce letních prázdnin – červenec a srpen?

 • Na IGA/A je stipendium vypláceno měsíčně zpětně na základě odevzdané Zprávy o činnosti. V průběhu letních měsíců však nedochází k výplatě stipendií. Stipendium za červenec a srpen bude vyplaceno v září.

 

14. Jak správně dedikovat publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE?

 • Do textového pole ve formuláři ručně uveďte číslo projektu v InSIS a číslo projektu IGA/A CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936, viz příklad pro projekt č. 15/2021:

          VŠE IGA/A 15/2021 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936)