Fond účelově určených prostředků – FUUP

Veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy  mohou převádět do fondu účelově určených prostředků (FUUP) prostředky účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, které nemohly být efektivně použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt VaV v daném kalendářním roce.

  • podle § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon č.341/2005 Sb.“) a § 18 odst. 9 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.111/1998 Sb.“)

Formulář FUUP se odevzdává na EO ke konci roku.