Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – článek

Termín předkládání návrhu:

každoročně k 15. 10. Podané návrhy projedná grémium proděkanů pro VaV a předloží návrh na ocenění rektorovi.

Způsob navrhování:

návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum na formulářích Návrh na ocenění. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na Oddělení vědy a výzkumu. Návod na vyhledání kritérií zde.

Počet podaných návrhů:

maximálně 3 návrhy za fakultu.

Kritéria:

  1. Ocenění se uděluje pouze za články v časopisech s impakt faktorem a za články v recenzovaných časopisech, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku (nejedná se o standardní články).
  2. Z článku musí být patrné, že byl zpracován akademickým pracovníkem VŠE ve zřejmé věcné souvislosti s činností školy a v návaznosti na její vědecko-pedagogický program. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z VŠE.
  3. K ocenění budou přijímány jen články vydané od 16.10. roku předešlého do 15. 10. roku běžného. Návrh na ocenění článku lze podat pouze jednou.
  4. K návrhu bude přiložen jeden exemplář časopisu, který bude navrhovateli vrácen. V případě, že navrhovatel předloží pouze kopii článku (časopis je jen v elektronické verzi či navrhovatel nemá tištěnou verzi časopisu k dispozici) je třeba doložit webovou adresu (link), kde bude možné ověřit autorství předloženého článku.
  5. Udělení ceny v běžném roce nelze nárokovat, cena nemusí být při nedostatku adekvátních návrhů pro daný rok udělena.