Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení
Přihlášky do zimního semestru (akademický rok 2024/25)

Termín pro podání přihlášky do ZS pro akademický rok 2024/25 a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je od 1. dubna do 31. května 2024.

Na FIS bude rovněž realizováno druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro podání přihlášek od 24. června do 31. srpna 2024 pro nástup do studia od zimního semestru 2024/2025.

Pro uchazeče o vládní stipendium pak může být vypsán samostatný termín v únoru 2024 s nástupem do studia od zimního semestru 2024/2025. Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny.

Přihlášky do letního semestru (akademický rok 2024/25)
Fakulta Termín pro podání přihlášky
FFÚ
FMV
FPH 15. září – 31. října 2024
FIS říjen – prosinec 2024
NF listopad – prosinec 2024
FM

Přesnější informace naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

Forma přijímacího řízení

Každý uchazeč a každá uchazečka o studium v doktorských studijních programech musí skládat přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky se konají zpravidla v druhé polovině června, resp. v náhradním termínu v září. Termín pro rok 2024 je 20. června, náhradní termín pak 12. září 2024. FPH tento náhradní termín v září nemá.

Přijímací zkoušky fakult, které mají druhé kolo přijímacího řízení, probíhají také v září.

Fakulty, které pořádají také zimní kola přijímacích řízení mají přijímací zkoušky v listopadu/prosinci/lednu v závislosti na fakultě.
Podrobnější informace se uvádějí v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou najdete v rozhraní elektronické přihlášky nebo emailu.

Uchazeči a uchazečky o vládní stipendium konají přijímací zkoušku v mimořádném termínu v únoru/březnu.

Uchazeč/ka může z vážných důvodů písemně požádat děkana/děkanku fakulty o umožnění skládat přijímací zkoušku prostřednictvím videohovoru.

Před přijímací zkouškou uchazeč/ka

  • prokáže svoji totožnost a občanství občanským průkazem, popř. pasem,
  • předloží další náležitosti podle pozvánky k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška se obvykle skládá z:

  • odborné zkoušky,
  • zkoušky z cizího jazyka.

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč/ka hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče/uchazečky k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní specializace magisterského stupně studia na VŠE. Informace o obsahu a literatuře podají studijní referentky pro doktorské studium příslušné fakulty.

Zkouška z cizích jazyků:

Doba trvání zkoušky cca 30 min. a její součástí je:

  1. četba odborného obecně ekonomického textu (15–20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny.
  2. rozprava na téma odborné specializace uchazeče/uchazečky a jeho/jejího výzkumného zaměření.

FFÚzkouška z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření disertační práce může povolit na základě žádosti uchazeče/uchazečky děkan fakulty. O výjimku požádá uchazeč/ka nejméně dva týdny před termínem odevzdání přihlášky).

Znalost češtiny je u uchazečů s cizí státní příslušností ucházejících se o studium ve studijních programech v českém jazyce ověřována v rámci zkoušky z odborného předmětu.

FMV – Všichni uchazeči a uchazečky skládají zkoušku z anglického jazyka. Cizinci/cizinky a vládní stipendisté a stipendistky, kteří/které budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Případné výjimky ve výběru jazyka, včetně odpuštění přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů a uchazeček o studium v anglickém jazyce, jsou v pravomoci děkana/děkanky fakulty, který/á rozhodne na základě písemné žádosti uchazeče či uchazečky.

FPH – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče či uchazečky nepožaduje. Odborná rozprava je však vedena v anglickém jazyce. Pouze cizí státní příslušník či příslušnice, který/á bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude absolvovat odbornou rozpravu v anglickém a zároveň českém jazyce.

FIS – Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče či uchazečky nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.

U cizí/ho státní/ho příslušnice/příslušníka (mimo občana či občanku Slovenské republiky), která/ý se hlásí ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce, bude přijímací zkouška probíhat jak v anglickém, tak v českém jazyce.

NF – Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče či uchazečky nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce.

Uchazeč/ka s cizí státní příslušností, který/á bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude skládat zkoušku z českého jazyka v rámci zkoušky z odborného předmětu (výjimku tvoří pouze uchazeči a uchazečky ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce).

FM – Fakulta samostatnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče či uchazečky nepožaduje. Odborná rozprava v rámci přijímacího pohovoru (odborná zkouška) je však vedena v anglickém jazyce. Uchazeč/ka s cizí státní příslušností, který/á bude studovat studijní program v českém jazyce, bude navíc muset prokázat v rámci přijímacího pohovoru aktivní znalost českého jazyka. Výjimku tvoří pouze uchazeči a uchazečky ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl.

Pokud je uchazeč/ka z některé části přijímací zkoušky hodnocen/a stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl/a. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče/uchazečky a kapacity školitelů/školitelek v daném studijním programu děkan/ka rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každé/mu uchazečce/uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí/é uchazeči/uchazečky obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Pokud nebyl/a uchazeč/ka ke studiu přijat/a výhradně pro nedostatek kapacity školitele/školitelky, platí výsledky přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč/tato uchazečka se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan/ka si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem/garantkou programu.

Uchazeč/ka může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana/děkanky příslušné fakulty, který/á rozhodnutí vydal/a, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč/ka, který/á byl/a přijat/a ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem/studentkou doktorského studia dnem zápisu do studia.