24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení soutěže ESOP 2016

Související stránky

Prorektor pro vědu a výzkum VŠE vyhlašuje pro akademický rok 2015/2016

Soutěž ESOP 2016

Cílem soutěže ESOP - Excelentní Studentské Odborné Práce - je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2016 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2015-2016 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2016. Oceněné seminární a bakalářské práce studentů budou vydány v plné verzi na DVD, abstrakty oceněných prací budou publikovány ve sborníku ESOP.

Seminární a bakalářské práce se odevzdávají na fakultách.

Výběr maximálně 5 seminárních prací z jedné fakulty s označením nejlepší seminární práce provedou fakulty. Termín odevzdání na Oddělení vědy a výzkumu je 17. 6. 2016. Seminární práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické formě (bližší informace - viz příloha A) včetně vyplněného anotačního listu (příloha B).

Z každé fakulty lze vybrat maximálně 3 bakalářské práce. Vybrané bakalářské práce se odevzdají na OVV do 12. 9. 2016. Nejlepší bakalářskou práci označí fakulty na anotačním listu. Bakalářské práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické formě (bližší informace - viz příloha A) včetně vyplněného anotačního listu (příloha C).

Odměna pro autora (autorský kolektiv) oceněné seminární a bakalářské práce je 2 000,- Kč.

Autoři oceněných seminárních a bakalářských prací budou pozváni na setkání s  vedením školy na podzim 2016, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a sborníku ESOP včetně DVD. Finanční odměna bude vyplacena jako mimořádné stipendium.

Celkový počet diplomových prací pro ocenění v soutěži ESOP je stanoven pro jednotlivé fakulty VŠE takto: F1 - 7, F2 - 7, F3 - 7, F4 - 7, F5 - 7, F6 - 4. O počtu oceněných diplomových prací v jednotlivých státnicových termínech rozhodují fakulty samy, je nutné pouze dodržet výsledný počet.

Termín odevzdání vyplněného anotačního listu diplomových prací na Oddělení vědy a výzkumu je minimálně 14 dnů před termínem promoce na dané fakultě. (viz příloha D).

Odměna pro autora oceněné diplomové práce je 4 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích.

V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

Přílohy:

Pokyny pro přípravu seminární a bakalářské práce a vzor anotačního listu pro seminární, bakalářskou i diplomovou práci: