GA ČR – veřejné souteže 2020

Podrobné informace jsou na webové stránce GA ČR (Standardní projekty, Juniorské projekty, Mezinárodní projekty a projekty EXPRO).

Několik důležitých bodů v rámci základních informací pro podání projektu a postupu při zadávání přihlášky nového návrhu projektu:

Kritérii hodnocení projektů jsou: cíle projektu, návrh výstupů, zahraniční spolupráce, přiměřenost finančních požadavků, zapojení studentů a postdoktorandů do projektu.

Při volbě panelu (Příloha 1 ZD) je třeba se seznámit s celou náplní panelu.

Při výběru panelu společenských a humanitních věd č. P402 a P403 je doporučeno vymezit panel s pomocí JEL klasifikace.

Identifikátor vědce= Researcher ID – dle databáze WOS, Scopus, Author ID nebo ORCID

Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR (standardní, mezinárodní a juniorské projekty) v roce 2019 účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více Juniorských projektech. Pokud se navrhovatel či spolunavrhovatel standardního projektu účastní v roce 2019 jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO, v případě úspěchu v obou soutěžích se může podílet pouze na řešení EXPRO nebo pouze na řešení standardních projektů GA ČR.

Za návrh projektu za VŠE je považován pouze takový návrh, který je vytvořen ve webové aplikaci GA ČR (GRIS), konvertován do PDF formátu s označením FINAL a zaslán na email ivana.hronova@vse.cz. Návrh projektu bude po finalizaci opatřen kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak upravován.

Návrh bude zaslán na GA ČR prostřednictvím datové schránky VŠE – interní deadline pro podání návrhu je 29. 3. 2019 na OVV (Ing. Ivana Hronová, IB317, ivana.hronova@vse.cz, l. 5775). K tomuto datu musí každý navrhovatel na OVV odevzdat ke svému návrhu podepsanou Kartu projektu a Potvrzení

Deadline zaslání návrhu datovou schránkou VŠE na GA ČR je 8. 4. 2019 v 15:00 h.

Doba řešení standardního i juniorského projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky.

Juniorské projekty jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků v oblasti základního výzkumu. Navrhovatel Juniorských projektů v roce podání návrhu musí splnit podmínku uplynutí nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou vědeckou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 180 dnů (stáž může být rozdělena na dvě kratší).

Navrhovatel juniorského projektu musí být zároveň autorem několika publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.

Řešitelský tým juniorského návrhu je kromě navrhovatele tvořen ještě nejméně dvěma dalšími odbornými spolupracovníky působícími v oblasti základního výzkumu, kteří v době podání návrhu dosáhli nejvýše 35 let. Uvádí se jmenovitě, pokud jsou v době podání návrhu známi.

Přílohy Juniorského projektu:

 • Kopie speciálního oprávnění, pokud to návrh vyžaduje;
 • seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění;
 • nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny podle článku 3.3. odst. (4) zadávací dokumentace, je-li v návrhu projektu požadována dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu;
 • kopie dokladů o ukončení doktorského studia navrhovatele
 • žádost o udělení výjimky z podmínky o absolvování stáže
 • životopisy odborných spolupracovníků
 • dohoda o společném záměru – potvrzení zahraniční spolupráce, pokud je v návrhu uvedena

Mezinárodní projekty – návrh národní části musí být zpracován v souladu se zahraniční částí projektu. Doba trvání musí být stejná u české i zahraniční části.

Přílohy Mezinárodního projektu:

 • Kopie speciálního oprávnění, pokud to návrh vyžaduje;
 • seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění;
 • nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny podle článku 3.3. odst. (4) zadávací dokumentace, je-li v návrhu projektu požadována dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu;
 • kopie návrhu zahraniční části projektu
 • dohoda o společném záměru – potvrzení zahraniční spolupráce

Část A – základní identifikační údaje – obsahují také kódy charakterizující zařazení grantového projektu podle oborů a nově podle oborů OECD Příloha 3a, 3b ZD.

Název grantového projektu – srozumitelný a výstižný – nesmí být totožný s jiným podaným návrhem projektu GA ČR za VŠE nebo s již řešeným nebo ukončeným projektem vloženým do IS VaVaI – CEP.

Abstrakt v návrhu projektu (souhrny – anotace) v češtině a v angličtině vyjadřuje podstatu navrhovaného grantového projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 1100 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění.

Do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. nelze vkládat „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.).

Při vyplňování Názvu projektu, klíčových slov, cíle projektu a abstraktu v aplikaci GRIS nepoužívejte nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ < > ).

Klíčová slova je třeba oddělovat středníkem, bez mezery mezi klíčovými slovy.

V případě že CÍLE projektu lze zahrnout do některé z prioritních oblastí (případně podoblastí) Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, uvede navrhovatel příslušnou oblast a podoblast (dle číselníku).

Finanční prostředky požadované od GA ČRu se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč. Všechny položky způsobilých nákladů musí být zdůvodněny.

Formuláře se vyplňují anglicky, česky pouze část B – rozpis finančních položek.

Část B – finanční prostředky celkem – zdůvodnění finančních položek (česky). Každá nákladová položka musí být specifikována a zdůvodněna, včetně uvedení využití – pouze pro 1. rok řešení. Požadované položky musí být výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu.

 • materiální náklady – využívané výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu
 • cestovné včetně konkrétního cíle a účelu cesty u jednotlivých osob (např. aktivní účast na konferencích)
 • ostatní služby a nemateriálové náklady (publikační a ediční náklady, konferenční příspěvky, kurzové ztráty, bankovní poplatky)
 • zdůvodnění osobních nákladů (zdůvodnění pro jednotlivé osoby:1. odůvodnění velikosti úvazku přiměřeného jejich podílu na řešení grantového projektu;
  2. výše dotace na osobní náklady podle článku 3.3.1. odst. (5) Zadávací dokumentace;

Součet všech úvazků hrazených z účelové podpory GA ČR může u jednoho pracovníka činit maximálně 1,0 úvazku.

Cestovné – náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné a náklady na pobyty spojené s účastí zahraničních pracovníků podílejících se na řešení grantového projektu. V případě konání pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady pouze na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce, na kterou je pracovník vyslán.

Ostatní služby a nemateriální náklady – je-li v návrhu projektu požadována dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu, je nezbytné předložit nabídku s jednoznačnou identifikací vybraného dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, a to včetně zdůvodněné kalkulace nabídkové ceny celkové i jednotlivých dodávek. Skutečná cena pak nesmí být vyšší o více než 10 % z původní nabídkové ceny. Současně se předkládají minimálně dvě další konkurenční nabídky se zdůvodněním výběru. Dodavatelem pořizovaného majetku nebo služeb (včetně služeb zveřejňování výsledků projektu) nesmí být řešitel, spoluřešitel ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená (ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) s příjemcem, dalším účastníkem projektu, řešitelem nebo odborným spolupracovníkem podílejícím se na řešení grantového projektu. Ediční náklady – příjemce je povinen výsledky řešení grantového projektu doložit či prezentovat, a to způsobem, který odpovídá charakteru příslušného vědního oboru a charakteru grantového projektu. Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a současně je uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu.

Do způsobilých nákladů nelze zahrnout náklady na služby konzultantů, tuzemských či zahraničních, náklady na prohloubení kvalifikace osob podílejících se na řešení projektu (nákup učebnic, školení, kurzy apod.), náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, náklady na služby telekomunikací (telefony, diktafony, čtečky, nelze hradit náklady na pořízení a užívaní elektronických informačních databází, … – lze hradit z režijních nákladů).

Část B – osobní náklady – Zadávací dokumentace 3.3.1. – Za obvyklou mzdu pracovníka se považuje mzda stanovená v jeho mzdovém platovém výměru (osobní náklady musí být v souladu s interní směrnicí VŠE). Výše způsobilých osobních nákladů vědeckých pracovníků podílejících se přímo na řešení projektu musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu a současně nesmí přesahovat mzdu, resp. plat, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, obvyklou v daném čase pro pracovníka na pracovišti VŠE. Za součást mzdy se pro účely stanovení výše způsobilých osobních nákladů v návrhu projektu nepovažuje odměna podle § 134 zákoníku práce, cílová odměna podle § 134a zákoníku práce a jiné obdobné odměny. Pracovní kapacita na projektu je doporučována alespoň 0,20 pro navrhovatele a 0,10 pro spolunavrhovatele.

Způsobilé osobní náklady – jeden zaměstnanec může využít vždy jen jednu z uvedených možností:

typ a) – příslušná část mezd těch zaměstnanců, kteří se podle pracovní smlouvy podílejí na řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu – dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance, nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance)

typ b) – na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu (dotace poskytnutá na úhradu DPP a DPČ může dosáhnout nejvýše 400 Kč/hod. u DPP max. 300 hodin)

OON lze vyplatit jen na druhově odlišnou práci.

Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Návrhy úvazků a mzdových nákladů doporučuji konzultovat s MPO (Ing. J. Laifrová).

Náklady na povinné zákonné odvody jsou ve výši 35%.

Režijní (doplňkové) náklady mohou činit maximálně 25 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady.

Část C1 Zdůvodnění návrhu (anglicky) – maximální rozsah je 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma (velikost 11 bodů a řádkování 1) – soubor vytvořený mimo aplikaci ve formátu PDF s maximální velikostí 6 MB (shrnutí současného stavu, vyjádření podstaty a aktuálnosti grantového projektu, jeho cílů, odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení dané problematiky, způsob řešení – jeho podrobný časový rozvrh a etapy řešení (etapy a plnění jednotlivých cílů musí být spojeny s předpokládanými výsledky), popis navrhovaných postupů nezbytných pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, charakteristika předpokládaného výsledku v kategoriích definovaných pro základní výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, dosavadní a v rámci projektu plánovaná spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi, zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení, včetně předpokládané pracovní kapacity, odkazy na použitou literaturu).

Použití převzatého textu bez citace je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Citace a odkazy pro vedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj.

Část C2  Předpokládané výsledky projektu – slovní popis typů výsledků, definovaných v Příloze 7, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu (články v mezinárodních vědeckých časopisech, monografie, mezinárodní sborníky, apod.). Jako výstupy budou uznány pouze články v časopisech s IF (Jimp), články v recenzovaných časopisech (Jsc, Jost), odborné knihy (výstup typu B), kapitoly v odborných knihách (výstup typu C), stať ve sborníku evidovaném v databázi Scopus či Web of Science Conference Proceedings Citation (výstup typu D).

Část D1 Navrhovatel a spolunavrhovatelé (anglicky) – stručný strukturovaný odborný životopis, výčet činnosti za posledních 5 let v oboru, který bude předmětem řešení projektu. Maximální rozsah Části D1 jsou dvě strany formátu A4 s použitím písma o velikosti 11 bodů při řádkování 1. Soubor se vytvoří mimo aplikaci ve formátu PDF o maximální velikosti 1 MB. Životopis z důvodu ochrany osobních údajů nesmí obsahovat fotografii navrhovatele, resp. spolunavrhovatele.

Část D2 Bibliografie navrhovatele a spolunavrhovatelů

 • pět významných výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve formátu podle ČSN ISO 690 (časopisecké publikace, monografie, apod.), které navrhovatel považuje za zásadní a krátké shrnutí podílu na získání těchto výlsedků.. Ke každému výsledku je třeba uvést počet citací bez autocitací zjištěných pomocí Web of Science  či SCOPUS. U každého článku v impaktovaném časopise se uvede poslední platný impaktní faktor časopisu, dále lze uvést počty citací zjištěné z jiných databází, např. ERIH, nebo pomocí jiné metodiky uznávané v daném oboru
 • celkové počty výsledků za posledních 5 let v členění podle druhů výsledků definovaných v Definici druhů výsledků (Příloha č. 4 Metodiky hodnocení  výzkumných organizací a programů účelové podpory).
 • celkový počet citací včetně autocitací na všechny své práce podle Web of Science či SCOPUS, dále lze uvést počty citací zjištěné z jiných databází, např. ERIH, nebo pomocí jiné metodiky uznávané v daném oboru.
 • H-index podle Web of Science (apps.isiknowledge.com). Údaj není vyžadován u odborníků působících ve vybraných oborech společenských a humanitních věd – Příloha 3 – podskupiny oborů: AA, AB, AC, AD, AE, AG, AI, AJ, AL, AM).

Přílohy Standardního projektu:

 • Kopie speciálního oprávnění, pokud to návrh vyžaduje;
 • seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění;
 • nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny podle článku 3.3. odst. (4) zadávací dokumentace, je-li v návrhu projektu požadována dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu;
 • dohoda o společném záměru – potvrzení zahraniční spolupráce nebo příslib provedení nezbytných úkonů na zahraničním pracovišti