Přihlášky ke studiu

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem či poštovní poukázkou na účet (číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v přihlášce). Jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024 činí od 1. září 2023:

930 Kč (pro české programy)

50 EUR (pro programy v cizím jazyce)

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč/ka zařazen/a mezi přihlášené.

Zahraniční uchazeč/ka může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do data ukončení příjmu přihlášek.

Uchazeč/ka může podat přihlášky i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče či uchazečky o konkrétní program.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

Povinné dokumenty k přihlášce

K přihlášce ke studiu je třeba do data ukončení příjmu přihlášek doručit na danou fakultu:

 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete zde
 2. Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací (FFÚ, FPH a FIS anotace ani posudky nevyžadují)
 3. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (tj. autorizovaná konverze diplomu do elektronické podoby, u studujících v zahraničí posouzení zahraničního vzdělání).
  Tento požadavek se nevztahuje na absolventy a absolventky magisterského studia na VŠE.
  Uchazeč/ka předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Uchazeč/ka, který/á předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, o této skutečnosti informuje studijní referentku.
 4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty.

FFÚ požaduje vědeckou esej (dle programu, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu přibližně 5 stran A4 (max. do 10 stran). Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury, ze které uchazeč/ka vycházel/a při zpracování eseje.

Uchazeči/uchazečce se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty/docentkami nebo profesory/profesorkami příslušných programů. Uchazeč/ka zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro výzkum a doktorské studium FFÚ.

Uchazeč/ka je povinen/povinna v přihlášce uvést jméno navržené/ho budoucí/ho školitelky/školitele, s kterou/kterým svoji přihlášku do doktorského studia na FFÚ projednal/a.

FMV požaduje představu o zaměření disertační práce v rozsahu cca 5 stran formátu A4 v českém/slovenském nebo anglickém jazyce, jde-li o uchazečku/uchazeče zamýšlející/ho studovat v anglickém jazyce. Zaměření disertační práce zpracované formou vědecké eseje s představou o cíli, struktuře a přínosu je zapotřebí doplnit podrobným seznamem prostudované domácí a zahraniční literatury, pojednávající o dané problematice. Uchazeč/ka rovněž uvede jméno docenta/docentky či profesora/profesorky fakulty, s nimiž předem konzultoval/a zaměření zamýšleného tématu disertační práce.

FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce. Předkládaný text obsahuje popis stavu světového vědeckého poznání v dané oblasti, ze kterého vychází stanovení zajímavé výzkumné otázky, jejíž zodpovězení bude mít jasnou přidanou hodnotu. Dále text zahrnuje stanovení cílů doktorské disertační práce a návrh metod pro jejich dosažení. Přiložen bude seznam hlavních akademických článků ze špičkových světových časopisů, z nichž vědecký záměr doktorské disertační práce vychází. Uchazeč/ka je povinen/povinna v přihlášce uvést jméno navržené/ho budoucí/ho školitelky/školitele. Uchazeč/ka při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast managementu a/nebo ekonomie a schopnost ve spolupráci s možným budoucí/m školitelkou/školitelem naformulovat a obhájit téma práce.

FIS – program Aplikovaná informatika – požaduje jako podklad pro diskusi při přijímací zkoušce dokument v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce ve struktuře:

 1. Vymezení předmětné oblasti.
 2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
 3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
 4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
 5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software apod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

Uchazeč/ka o studijní program Aplikovaná informatika je dále povinen/povinna v přihlášce uvést jméno budoucí/ho školitelky/školitele, se kterou/kterým musí být o ochotě ho/jí vést domluven. Další vysvětlivky k podkladům pro přijímací řízení na program Aplikovaná informatika jsou uvedeny v sekci „Podmínky přijetí“ na stránce https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.

Uchazeč/ka při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast informatiky a schopnost ve spolupráci s budoucí/m školitelkou/školitelem předběžně naformulovat téma práce.

FIS – program Ekonometrie a operační výzkum a program Statistika požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

NF požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1-2 strany v anglickém jazyce. Nedílnou součástí je seznam hlavních akademických článků ze špičkových světových časopisů a relevantních odborných knih, z nichž vědecký záměr doktorské disertační práce vychází.

FM společně s přihláškou ke studiu a dalšími požadovanými dokumenty uchazeč/ka doloží představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v anglickém jazyce. Struktura eseje by měla mít obdobný charakter jako u vědeckého článku, resp. prvních třech jeho částí (Introduction, Theoretical Background, Data and Methods). V eseji by měl být explicitně uveden cíl práce a očekávaný přínos pro obor management. Součástí předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice, na kterou je v eseji odkazováno. Uchazeč/ka v přihlášce uvede jméno docenta/docentky nebo profesora/profersorky, s ní(m)ž předem konzultoval/a zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů a školitelek je pro uchazeče/uchazečky k dispozici na webových stránkách fakulty  (https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/).

Veškeré výše uvedené dokumenty je možné doložit online v rozhraní elektronické přihlášky, a to do data ukončení příjmu přihlášek pro dané období – u celoškolského termínu tedy do 31. května 2024.

Pro FPH, která nemá náhradní termín přijímací zkoušky, platí, že v případě, že uchazeč/ka ukončí magisterské studium až po termínu přijímající zkoušky, avšak v dostatečném předstihu před datem zápisu do doktorského studia, může se na základě rozhodnutí proděkana pro výzkum a doktorské studium zúčastnit příjímacího řízení do doktorského studia. V případě úspěšného splnění příjímací zkoušky obdrží uchazeč/ka příslušné oznámení s termínem doložení ověřené kopie diplomu. Po tomto termínu budou znovu ověřeny podmínky pro přijetí a uchazeči/uchazečce bude vydáno rozhodnutí.