24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náplň činnosti

Související stránky

Vědecko-výzkumné aktivity jsou nedílnou a stále významnější součástí činnosti vzdělávacích institucí univerzitního typu. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) jako špičková ekonomická instituce věnuje jejich rozvíjení mimořádnou pozornost.

Oddělení vědy a výzkumu (OVV) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace akademickým pracovníkům školy a studentům doktorského studia. OVV spolupracuje s jednotlivými fakultami, a to především s proděkany pro vědu a výzkum a dále s referentkami pro vědu a výzkum a s referentkami pro doktorské studium.

Mezi hlavní aktivity OVV patří:

 • Zajišťování aktuálních informací z grantových agentur (GAČR, TAČR, z resortních ministerstev,  EC - HORIZON 2020 a z ostatních zahraničních agentur poskytujících prostředky pro vědu)
 • Evidence a podpora grantových projektů (analytické práce ve vztahu ke grantovým projektům, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, správa projektů v IFIS, řešení problematiky smluv s právním oddělením, správa databáze grantů na VŠE)
 • Interní grantová soutěž  - Specifický vysokoškolský výzkum (organizace soutěže, kontrola financování a čerpání prostředků v rámci projektů, správa projektů v IFIS, kontrola dodržování pravidel MŠMT, podklady pro jednání Grantové komise IGA VŠE, vyhodnocení výběrového řízení pro MŠMT a pro vedení VŠE)
 • Habilitační a jmenovací řízení (vedeni databáze uchazečů, zveřejňování údajů o řízení – MŠMT a úřední deska, agenda akreditovaných oborů habilitačního a jmenovacího řízení na VŠE, jmenovací dekrety docentů, podklady pro profesorská řízení na VR VŠE)
 • Institucionální podpora poskytovaná na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (zpracování podkladů pro prorektora pro vědu a výzkum)
 • Smluvní výzkum (podpora aktivity Inovační vouchery)
 • Soutěže (agenda soutěže ESOP a soutěže „Cena rektora VŠE za prestižní publikaci“)
 • Udělování doktorátu honoris causa VŠE a jiná ocenění a medaile (spolupráce se sekretariátem rektora a PR)
 • Spolupráce při vedení agendy databáze RIV
 • Doktorské studium (organizace přijímacího řízení, organizace rozvrhu pro celoškolsky povinné předměty, kontrola matričních dat a vyplácení stipendií, zpracování informačních brožur, agenda doktorského studia v anglickém jazyce včetně jazykové podpory fakultám, agenda spojená s přijímáním zahraničních studentů na krátkodobé stáže)
 • Zajištění veškeré agendy spojené s hodnocením vysokých škol - QS Rankings (nejprestižnější mezinárodní srovnávací žebříček vysokých škol) a U_multirank (srovnávací žebříček evropských univerzit)
 • Aktivní součinnost s celoškolskými útvary, které technicky zabezpečují rozvoj vědy a výzkumu na VŠE (CIKS, VC, instituty, centra apod.)