24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam náležitostí – profesorské jmenovací řízení

A. Seznam náležitostí předkládaných k projednání Vědecké radě VŠE (odevzdávaných na OVV VŠE v papírové a elektronické podobě)

 1. Stanoviska minimálně dvou profesorů k zahájení řízení.
 2. Odborná stanoviska k návrhu na jmenování profesorem, která si případně (dodatečně) vyžádala komise.
 3. Strukturovaný životopis podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 1), (2x v originále)
 4. Seznam publikační činnosti v požadované struktuře podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 2).
 5. Stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče, podepsané uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 3).
 6. Formulář Podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na VŠE podepsaný uchazečem (Metodika-Priloha 5). 
 7. Přehled pedagogické a vzdělávací činnosti v požadované struktuře (viz Metodika 2017) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 8. Přehled vědecko-výzkumné činnosti v požadované struktuře  (viz Metodika 2017) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 9. Výuka v cizím jazyce doložená potvrzením zahraniční univerzity (Metodika-Priloha 6 - fakultativní příloha).
 10. Stanovisko komise (2x v originále - povinná struktura MŠMT). Je povoleno i korespondenční hlasování, toto ale musí být ve Stanovisku uvedeno, pak nemusí být ve Stanovisku všech 5 podpisů.
 11. Zpráva komise.
 12. Výpis ze zápisu z jednání Vědecké rady fakulty, na které byl schválen návrh na jmenování profesorem.
 13. Návrh na jmenování profesorem_NEW (povinná struktura MŠMT - celý text nesmí přesáhnout 2 strany) - na OVV VŠE se předává také v elektronické podobě.
 14. Průvodní dopis děkana - originál.
 15. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží

B. Seznam dalších materiálů odevzdávaných na OVV VŠE (jen v papírové podobě)

 1. Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem.
 2. Kopie diplomu o vysokoškolském vzdělání.
 3. Kopie dokladu o získání akademického titulu Ph.D., akademicko-vědeckého titulu Dr. nebo ekvivalentní vědecké hodnosti CSc., je-li titul získán na VŠE; originál či úředně ověřená kopie tohoto dokladu, je-li titul získán na jiné VŠ.
 4. Kopie jmenovacího dekretu o získání titulu docent, je-li titul získán na VŠE; originál či úředně ověřená kopie docentského jmenovacího dekretu, je-li titul získán na jiné VŠ.
 5. Potvrzení o zaměstnání a praxi.