Seznam náležitostí – habilitační řízení

Seznam náležitostí odevzdávaných na OVV VŠE (spolu s návrhem na jmenování docentem)

 1. Žádost o zahájení habilitačního řízení.
 2. Kopie diplomu o vysokoškolském vzdělání.
 3. Kopie dokladu o získání akademického titulu Ph.D., akademicko-vědeckého titulu Dr. nebo ekvivalentní vědecké hodnosti CSc., je-li titul získán na VŠE; originál či úředně ověřená kopie tohoto dokladu, je-li titul získán na jiné VŠ.
 4. Potvrzení o zaměstnání a praxi.
 5. Strukturovaný životopis podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 1).
 6. Seznam publikační činnosti podepsaný uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 2).
 7. Stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče, podepsané uchazečem + datum podpisu (Metodika-Priloha 3).
 8. Formulář Podklady pro zahájení habilitačního řízení na VŠE podepsaný uchazečem (Metodika-Priloha 4).
 9. Přehled pedagogické a vzdělávací činnosti v požadované struktuře (viz Metodika hodnocení 2017) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 10. Přehled vědecko-výzkumné činnosti v požadované struktuře (viz Metodika hodnocení 2017) podepsaný uchazečem + datum podpisu.
 11. Výuka v cizím jazyce doložená potvrzením zahraniční univerzity (Metodika-Priloha 6 - fakultativní).
 12. Oponentské posudky.
 13. Zpráva habilitační komise.
 14. Výpis ze zápisu z jednání Vědecké rady fakulty, na které byl schválen návrh na jmenování docentem.
 15. Návrh na jmenování docentem (doporučená struktura, celý text maximálně na 2 strany) - papírová a elektronická podoba
 16. Průvodní dopis děkana.
 17. Habilitační práce k nahlédnutí
 18. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague