Hledat
Pokročilé hledání
Program BETA a BETA 2 – Veřejné zakázky

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. ledna 2011 č. 54 schválila Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ (dále jen „program BETA“).

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) od roku 2011 vyzývá orgány státní správy, zahrnuté v programu BETA, k identifikaci výzkumných potřeb.

Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu.

TA ČR v programu BETA od 31. ledna 2013 zadává veřejné zakázky pro následující orgány státní správy:

 • Český báňský úřad;
 • Český úřad zeměměřický a katastrální;
 • Ministerstvo dopravy;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj;
 • Ministerstvo vnitra;
 • Ministerstvo zahraničních věcí;
 • Ministerstvo životního prostředí;
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost;
 • další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.

Projekty v programu BETA mohou předkládat podniky i výzkumné organizace, které splní definici uchazeče dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a definici dodavatele uvedenou v § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

Hodnocení v programu BETA pobíhá ve dvou stupních. Nejprve každý z dotčených resortů shromáždí od okruhu relevantních zájemců (přednostně to budou interní útvary resortu, ústřední orgány státní správy; územní samosprávné celky v rozsahu výkonu jejich přenesené působnosti mohou své výzkumné potřeby předložit prostřednictvím svého nadřízeného úřadu) návrhy výzkumných potřeb.

Pro hodnocení předložených návrhů výzkumných potřeb a k sestavení jejich výsledného pořadí ustaví poskytovatel v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. odborný poradní orgán, složený ze zástupců dotčených resortů a zástupce TA ČR. Každý návrh výzkumné potřeby bude hodnocen nejméně dvěma odbornými posudky nezávislých oponentů.

Vláda ČR schválila ve středu 30. 3. 2016 nový program Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby orgánů státní správy BETA2.