Hledat
Pokročilé hledání
Často kladené dotazy (FAQ)

Související stránky

1. Při komplikacích se systémem ISIS v souvislosti s IGS kontaktujte systémového integrátora OVV.

2 Zadání údajů pro životopis v ISIS

Pro přihlášku IGS je zapotřebí vložit údaje, které jsou požadovány v položce Přihláška- Životopis, a to:

 • Osobní údaje
 • Vzdělání
 • Vědecko-výzkumná činnost

Údaje pro životopis je nutné zadat v části "Tvorba životopisů" a „Životopisné údaje“, nikoliv v přihlášce (zadá navrhovatel i spolunavrhovatelé).

Postup při zadání: po vstupu do ISIS pod svým heslem uvidíte (provede navrhovatel i spolunavrhovatelé):

  Věda a výzkum

Životopisné údaje (zde kliknout pro vyplnění údajů o vzdělání a vědecko-výzkumných aktivitách), Tvorba životopisů (zde kliknout pro zadání CV IGA)

Věda a výzkum - životopisné údaje:

 • údaje o vzdělání se vyplní v části „Osobní údaje-vzdělání“, studenti VŠE mohou načíst informace z ISIS (tlačítko dole)
 • vědeckovýzkumné aktivity se vyplní v části vědeckovýzkumné aktivity.

Věda a výzkum – tvorba životopisů:

 • Publikace jsou automaticky zobrazeny na základě evidence publikací v ISIS. Po kliknutí na Tvorba životopisů je třeba vybrat životopis IGA a následně ve fólii vyškrtat ty údaje, které navrhovatel nepožaduje zobrazit v IGA CV.  Z publikací je třeba vyškrtnout nedůležité a ponechat max. 15 nejvýznamnějších.

3. Aby mohl navrhovatel uvést v příslušné tabulce přihlášky i svou kapacitu, musí se najmenovat do týmu.

4. Zachování poměru Student/AP v týmu během řešení projektu - příklad:

V případě, že projekt podává doktorand, musí mít v týmu svého školitele. Když doktorand studium během řešení projektu přeruší (za předpokladu, že zůstává na VŠE jako AP), musí pro zachování poměru v týmu Student/AP tým rozšířit o jednoho či dva studenty podle toho, zda garant v týmu zůstává nebo ne (je nutno dodržet pravidla MŠMT požadující aby byl počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu).

Předpokládané přerušení studia (za výše uvedených podmínek) a s tím spojené finanční ohodnocení členů týmu má být uvedeno v přihlášce.

5. Z důvodu dodržení poměru AP/(DS+MS) v řešitelském týmu a také včasného vyplacení odměny je spoluřešitel - student povinen v případě přerušení nebo ukončení studia (včetně řádného ukončení) s dostatečným předstihem řešiteli oznámit ukončení práce na řešení projektu.

6. Vysvětlení věty „Podíl stipendií studentů doktorského a magisterského studijního programu (včetně případných dalších osobních nákladů studentů) na celkových osobních nákladech a výdajích včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu, činí více než 60 %“ znamená, že pro daný kalendářní rok v celkovém součtu finančních odměn řešitele a spoluřešitelů včetně pojištění, tj. v součtu „položka 4 (stipendia studentů DS + MS) + položka 6 (mzdy AP) + položka 7 (pojištění z mezd AP) + položka 8 (OON) + položka 9 (pojištění z OON) + položka 10 (korekce pojištění) = 100%)“, tvoří „položka 4“ více než 60%.

7. Doporučená hodinová sazba pro výpočet stipendií studentů DS a MS: 150 Kč/hod. (stanovisko GK)

8. Možnost podat přihlášku jako doktorand nebo AP: je-li navrhovatelem doktorand, který je současně AP VŠE, může si vybrat, zda přihlášku podá jako student nebo AP. V druhém případě nebude muset mít v týmu svého školitele, ale nebude mít nárok na stipendia. V systému lze tuto skutečnost ošetřit tím, že v části „spolupracovníci“ se jméno školitele a kapacita hodin nezadá. Tak nebude v tiskovém výstupu školitel uveden jako člen řešitelského týmu. Současně v textové části přihlášky v položce „Odůvodnění jednotlivých požadovaných finančních položek“ bude navrhovatel uveden jako AP v položce mzdových požadavků. Po vytištění přihlášky se škrtne jméno školitele na 1. stránce přihlášky a u svého jména navrhovatel škrtne statut „student“.

9. Účast studentů BS v projektech IGS: v návrhu projektu pro daný kalendářní rok je možné uvést jako spoluřešitele studenty BS, jen když během tohoto roku řešení se z nich stanou studenti MS na VŠE. V tomto případě je nutné v přihlášce uvést, kdy se do projektu zapojí, jaký bude jejich podíl na práci (+ uvést kapacitu) a jejich finanční odměna (stipendium). Vyplácet finanční odměnu studentům BS není možné.

10. Zapojení do projektu studentů a AP z pracovišť mimo VŠE: tady striktně platí, že takový student musí být z pracoviště, které na základě dohody s VŠE uskutečňuje společně s VŠE akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu.

Jinak cizí studenti a AP v týmu být nemůžou a finanční odměna jim nenáleží ani na dohodu. Týká se to i případů, kdy řešitel nebo spoluřešitel – student studium přeruší a není zaměstnancem VŠE.

11. Vyplácení odměn na dohody: finanční prostředky (mimo případy spolupráce na projektu v rámci § 81 zákona č. 111/1998 Sb.,) jsou určeny jen pro zaměstnance VŠE, které jsou uvedeni v přihlášce jmenovitě (v ISIS do elektronické přihlášky je možné natáhnout jen osoby v ISIS evidované). Z prostředků na specifickou vědu je možné dohody o provedení práce proplácet jen v případě, že činnost, na kterou je dohoda napsána, nemá řešitel uvedenou ve své pracovní náplni.

Doporučení týkající se DPP: v rámci projektů řešitel by měl uvádět pouze mzdy a stipendia, DPP nebo DPČ využívat pouze pro výjimečné situace (např. student, který přeruší studium, by na projektu mohl dál pracovat na DPP, pokud toto nenaruší požadovaná kritéria na počet členů týmu a poměr finančních prostředků).

12. Složení týmů ve fakultních projektech: členy řešitelského týmu fakultního projektu můžou být i z jiných fakult VŠE za předpokladů dodržení definice fakultního projektu (viz Vyhlášení IGS pro příslušný rok).

13. Karta projektu - upřesnění:  V položce Finanční nároky na spolufinancování ze strany VŠE v jednotlivých letech uveďte „0“.

14. Výběr oponentů: alespoň jeden z oponentů musí být z jiné katedry VŠE než řešitel nebo z jiné tematicky odpovídající instituce. Oponentem nemůže být člen řešitelského týmu. Členové GRF nemůžou být oponenty projektů IGS vlastní fakulty. Členové GK nemůžou být oponenty mezifakultních projektů IGS. Oponent musí být alespoň držitelem titulu Ph.D. nebo CSc.

15. Vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu:

 • vložné na zahraniční konference se uvádí v položce "Cestovné", vložné na domácí konference se uvádí v položce "Náklady na ostatní služby"
 • "Materiální náklady" - materiál, nákup literatury, drobný majetek, software-materiál;
 • "Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady" - vložné na domácí konferenci, poplatky za přístupy do DB, tisk, služby.

16. V rámci projektů IGS v rozpočtu nejsou povoleny investice. Investicí se rozumí dlouhodobý hmotný (nad 40 000,- Kč), resp. nehmotný majetek (nad 60 000,- Kč) s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

17. Bakalářská, magisterská nebo disertační práce v seznamu publikační činnosti se neuvádí.

18. Neuznatelné položky:
z prostředků na vědu (granty IGA) není možné hradit vzdělávací akce jako studijní pobyty, stáže aj. Z grantových prostředků IGA není možné proplácet pedagogickou činnost. Z prostředků na projekt není možné vyplácet administrativní pracovníky.

19. U projektu na organizaci studentské vědecké konference vložné se nevybírá. Rovněž není možné z grantových prostředků hradit obědy, ale jen občerstvení.

20. Objednávání publikací z prostředků na projekt IGA:
Službu pro řešitele grantů zajišťuje CIKS. Postup je uveden na stránkách CIKS, Centrální akvizice.

21. Specifikace návrhu: v návrhu projektu je nutné blíže specifikovat údaje vztahující se k prvnímu roku řešení projektu jako např. názvy a data konferencí, zahraniční cestovné a nákup literatury. V případě víceletých projektů musí řešitel specifikovat tyto údaje pro další rok řešení v žádosti o pokračování projektu. Nekonkrétní údaje nebudou důvodem k vyloučení projektu, ale bude na to brán zřetel při jeho posuzování.

22. V případě požadavků GRF nebo GK na dopracování nebo úpravy projektu v rámci přihlášky IGA, budou tyto změny řešitelem předloženy pouze v listinné podobě a přiloženy k vytištěné přihlášce IGA. Podrobné informace o požadovaných změnách pak budou zpracovány v průběžné nebo závěrečné zprávě.

23. V případě vydání publikačních výstupů z projektů IGS (např. knižní publikace) v zahraničí do závěrečně zprávy je nutné uvést zdůvodnění, proč bylo dané nakladatelství vybráno (např., jde o prestižní nakladatelství v oboru apod.)

24. Řešitel má možnost kontrolovat stav čerpání prostředků na projekt v aplikaci Webmailer (více na stránkách EO VŠE http://eo.vse.cz/faq-zsa/resitel-grantu/ )

Upozornění pro doktorandy:

Při tvorbě návrhu projektu berte prosím v úvahu dobu vašeho studia. V případě ukončení studia (jak v prezenční, tak i distanční formě) v průběhu řešení projektu a přechodu na pozici MAP plánujte na zbývající dobu řešení (hlavně v druhém pololetí) odměny formou mezd a dbejte na požadovanou skladbu řešitelského týmu

Důležité body nových pravidel IGA:

 1. Projekty můžou být víceleté, ale o grant je nutné se ucházet každý rok znovu. Grantové prostředky se přidělují vždy na jeden kalendářní rok.
 2. Nově se posudky oponentů nevyžadují pro hodnocení závěrečné zprávy projektu při ukončení projektu, ale pro hodnocení grantové přihlášky při podání projektu.
 3. Posudky oponentů a závěrečné oponentní řízení při ukončení projektu jsou nahrazeny hodnocením výsledků řešení projektů, uvedených v závěrečné zprávě, které provádí GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů.
 4. Podmínka vyplacení stipendii a mezd až po ukončení projektu (nebo jeho roční části) v nových pravidlech není, peníze přidělené na kalendářní rok musí být do konce roku vyčerpány. Za dodržení pravidel a dokončení projektu odpovídá hlavní řešitel, který je vázán příslušnou smlouvou s VŠE, takže sám musí ohlídat, kdy a za jakou odvedenou práci budou peníze vyplaceny.
 5. V případě mezifakultního projektu je projekt evidován na fakultě hlavního řešitele.
 6. Žádost o grant může podat akademický pracovník bez věkového omezení (dříve AP do  35 let),
 7. Externí doktorand jako student VŠE může zažádat o grant nebo být členem týmu (dostává stipendium).
 8. Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může sice činit až 3 mil. Kč. (dříve do 200 tis Kč), ale finanční odměny řešitele a spoluřešitelů se odvíjejí od pracovních kapacit uvedených v přihlášce, které musí odpovídat předpokládanému objemu práce na projektu, což se také odráží v bodovém hodnocení přihlášky v oponentním posudku (viz doporučená Kritéria hodnocení návrhů studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE).
 9. Garant-školitel řešitele-doktoranda je teď povinně členem týmu a jeho finanční odměna není omezena 5 %.
 10. Řešitel je povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků; při změně řešitele je nutné uzavřít novou smlouvu.