Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) na rok 2011

Související stránky

Interní grantová agentura VŠE vyhlašuje výběrové řízení na rok 2011 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu.

Navrhovatel se v IGS může ucházet o podporu fakultního, resp. mezifakultního studentského vědeckého projektu nebo o podporu fakultního projektu na organizaci studentské vědecké konference konané v ČR (dále jen „projekt“). Za fakultní je považován takový projekt, který řeší téma zahrnující obory dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti dané fakulty. Za mezifakultní je považován takový projekt, který řeší mezioborové téma zahrnující obory různých fakult. Minimálně 80 % z požadovaných finančních prostředků na tento projekt musí být rozděleno paritně mezi minimálně dvě fakulty VŠE.

Žádost o grant může podat:

  1. student doktorského studijního programu VŠE,
  2. akademický pracovník VŠE.

Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského studijního programu, studenti magisterského studijního programu VŠE, akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci VŠE. V případě navrhovatele projektu uvedeného v bodě a) je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel, který plní úlohu odborného garanta projektu.

Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

Doba řešení projektu je 1 až 2 roky pro vědecké projekty podané studentem doktorského studijního programu na VŠE, resp. 1 až 3 roky pro projekty podané akademickým pracovníkem VŠE. Doba řešení projektu na organizaci studentské vědecké konference je 1 až 2 roky.

Uzávěrka přihlášek: 20. prosince 2010

Začátek řešení projektu: 1. března 2011

Grantová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím systému ISIS.

Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi v případě fakultních projektů, resp. na oddělení vědy a výzkumu v případě mezifakultních projektů. Součástí grantové přihlášky je Karta projektu (www: http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1173). Příslušné pokyny k vyplňování jsou k nalezení v informačním systému v elektronické podobě. Pro přihlášky na podporu projektu na organizaci studentské vědecké konference je třeba do anotace uvést: místo konání, termín konání, náplň konference.

Termín pro podání žádostí o pokračování víceletých projektů je stejný jako termín pro podání přihlášek nových projektů. Součástí žádosti o pokračování projektu je průběžná zpráva. Žádost o pokračování se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím systému ISIS. Kopie žádosti v listinné podobě se podává administrátorovi v případě fakultních projektů, resp. na oddělení vědy a výzkumu v případě mezifakultních projektů.

Závěrečná zpráva pro ukončené projekty se předkládá prostřednictvím ISIS do 28. 2. kalendářního roku následujícího po posledním kalendářním roce poskytnutí podpory.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč.

Z grantových prostředků lze hradit:

  • stipendia pro studenty,
  • mzdové náklady (mzdy akademických pracovníků),
  • materiální náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, knihy aj.),
  • náklady nebo výdaje na služby (zakázky, konzultace, poradenství, knižní výpůjčky, publikační a ediční náklady, nákup software, vložné na domácích konferencích aj.),
  • cestovní náklady (např. úhrady cestovních výloh řešitelů při tuzemských nebo zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast na konferencích, pokud přímo souvisejí s řešením projektu; vložné na zahraničních konferencích),
  • sociální a zdravotní pojištění (34 % ze mzdových prostředků),
  • ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s řešením projektu,
  • režie (15 % z celkové částky určené na projekt).

Z grantu lze hradit pouze neinvestiční náklady. Z prostředků na vědu (granty v rámci IGS) není možné hradit vzdělávací akce jako studijní pobyty, stáže aj. Z těchto prostředků také není možné proplácet pedagogickou ani administrativní činnost.

Stipendijní prostředky jsou určeny řešitelům - doktorandům a spoluřešitelům - studentům magisterského a doktorského studia VŠE v prezenční nebo kombinované formě studia.

Podíl stipendií studentů doktorského a magisterského studijního programu (včetně případných dalších osobních nákladů studentů) na celkových osobních nákladech a výdajích včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu, činí více než 60 % .

Z podpory lze hradit náklady studentského projektu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti právnické osoby jiné než je uchazeč pouze v případě, že se na základě dohody dané právnické osoby s uchazečem podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 473/2004 Sb., uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou při splnění podmínek v bodech 3 a 6 Pravidel MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci dané právnické osoby.

Řešitel odpovídá za kvalitu navrhovaného projektu, finanční stránku a za dodržení pracovněprávních předpisů. V případě, že je řešitelem student doktorského studijního programu, odpovídá za odbornou stránku projektu spolu s řešitelem i garant.

Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, předpokládanému obsahu a objemu práce.

Grantové přihlášky podané po termínu jsou ze soutěže vyřazené.

V případě žádosti o podporu nového projektu musí navrhovatel doložit publikační výstupy z předchozího projektu podporovaného z prostředků IGA.

Doporučená kritéria pro hodnocení grantových návrhů oponenty jsou zveřejněna na webové stránce VŠE, ve složce Věda a výzkum – Granty – Zásady interní grantové soutěže (kritéria hodnocení vědeckých projektů a kritéria hodnocení projektů na podporu organizace studentské vědecké konference). Náměty pro hodnocení závěrečných zpráv studentských vědeckých projektů IGA jsou zveřejněny na webové stránce VŠE, ve složce Věda a výzkum – Granty – Zásady interní grantové soutěže. Veškeré informace o IGS jsou uvedeny na adrese: http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=4037

V Praze dne 8. 11. 2010

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

předsedkyně Grantové komise