Hledat
Pokročilé hledání
Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze (2011)

Související stránky

Na základě návrhu Grantové komise Vysoké školy ekonomické v Praze a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovil rektor

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Interní grantová soutěž (dále jen „IGS“) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Za organizaci IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) zodpovídá Interní grantová agentura VŠE (dále jen „IGA“).

1.      Studentské projekty podporované v rámci interní grantové soutěže VŠE

Navrhovatel se v IGS může ucházet o podporu fakultního, resp. mezifakultního studentského vědeckého projektu nebo o podporu fakultního projektu na organizaci studentské vědecké konference konané v ČR (dále jen „projekt“).

Přihlášku nového projektu do IGS na VŠE může podat:

a) student doktorského studijního programu na VŠE,

b) akademický pracovník zaměstnaný na VŠE.

V případě a)  je členem řešitelského týmu vždy školitel navrhovatele, který plní funkci odborného garanta.

Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského studijního programu, studenti magisterského studijního programu VŠE, akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci VŠE.

Je-li navrhovatelem akademický pracovník, který není doktorandem VŠE, musí mít v řešitelském týmu studenty magisterského studia nebo doktorandy VŠE. Navrhovatel projektu, přijatého k financování, se stává řešitelem projektu.

2.      Vyhlášení interní grantové soutěže

IGS  z pověření rektora každoročně vyhlašuje Grantová komise VŠE (dále jen „GK“). Zásady IGS jsou zveřejněny na webových stránkách VŠE (Věda a  výzkum – Granty - Zásady studentské grantové soutěže).

Soutěž je vyhlašována zpravidla v říjnu až listopadu.

3.      Doba řešení projektu

Doba řešení projektu je 1 až 2 roky pro vědecké projekty podávané studenty doktorského studijního programu, resp. 1 až 3 roky pro projekty podávané akademickými pracovníky VŠE. Doba řešení  projektu na organizaci studentské vědecké konference je 1 až 2 roky.

Grantové prostředky se přidělují vždy na jeden kalendářní rok. V případě víceletých projektů musí řešitel na každý další rok řešení podat žádost o  pokračování projektu.

4.      Grantová přihláška

Grantová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím informačního systému. Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi na fakultě navrhovatele, resp. na oddělení vědy a  výzkumu v případě mezifakultních projektů. Součástí grantové přihlášky je Karta projektu, která je zveřejněna na webových stránkách VŠE, ve složce věda a výzkum – granty.  Podmínky podání grantové přihlášky a  její náležitosti jsou stanoveny ve Vyhlášení interní grantové soutěže pro příslušný kalendářní rok.

V případě opětovné žádosti o nový grant v rámci IGS musí navrhovatel doložit publikační výstupy z předchozího projektu podporovaného z prostředků IGA. Nedoložení výstupů je důvodem k vyloučení návrhu projektu.

5.      Hodnocení grantových návrhů

Grantové návrhy posuzuje Grantová rada fakulty (dále jen GRF), resp. GK (v případě mezifakultních projektů) na základě posudků oponentů. Každý návrh má alespoň 2 posudky. Za výběr oponentů odpovídá GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů. Členové GRF ani GK nemůžou být oponenty projektů IGS. Doporučená kritéria pro hodnocení grantových návrhů oponenty jsou zveřejněna na webové stránce VŠE, ve složce Věda a  výzkum – Granty – Zásady interní grantové soutěže (kritéria  hodnocení vědeckých projektů a kritéria hodnocení projektů na organizaci studentské vědecké konference). Posudek vkládá oponent do informačním systému.

Návrh je posuzován z hlediska očekávaného přínosu projektu pro vědecký rozvoj fakulty a VŠE, úrovně předpokládaných publikačních výstupů, odpovídajících odborných předpokladů navrhovatele a  řešitelského týmu a adekvátnosti finančních požadavků.

U studentských vědeckých projektů je prioritní vědecká hodnota projektu.

GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů budou posuzovat rovněž úměrnost finančních požadavků (včetně nároků na mzdy a stipendia) prostředkům, které má fakulta, resp. VŠE k dispozici na specifický výzkum. Výsledky hodnocení grantových návrhů a návrhů finančního zabezpečení pro projekty doporučené k přijetí předává GRF k vyjádření GK.

O výsledku hodnocení grantového návrhu (udělení nebo neudělení grantu) vyrozumí GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů navrhovatele písemně nebo elektronicky. V případě udělení grantu je součástí vyrozumění také informace o výši přidělených prostředků a pokyny pro jejich využívání. V případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky musí řešitel projekt a jeho rozpočet upravit v souladu s pokyny GRF, příp. GK.

Výsledky hodnocení budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

6.      Hospodaření s grantovými prostředky

Řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků.

Finanční prostředky na řešení projektu jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi řešitelem a VŠE.

Prostředky přidělené na projekt jsou čerpány na základě interního čísla zakázky, které přiděluje oddělení rozpočtu a evidence (EO ÚK REK). Fakultní i  mezifakultní projekty budou evidovány na fakultě řešitele. Informace o  čerpání prostředků poskytuje tajemnice, příp. referentka pro vědu fakulty řešitele.

Finanční prostředky přidělené na daný kalendářní rok včetně mzdových a stipendijních musí být během tohoto kalendářního roku vyčerpány. U pokračujících projektů je možné převést maximálně 5% přidělených prostředků do fondu účelově určených prostředků (dále jen „FUP“). Převod prostředků musí být v souladu se směrnicí "Systém řízené dokumentace (SR 06/2008)".

Přidělené prostředky jsou evidovány na samostatné zakázce. Příkazcem operace a správcem rozpočtu jsou osoby uvedené v  Kontrolním řádě (SR 07/08), viz předpisy VŠE: http://www.vse.cz/predpisy/predpisy.php.

Při čerpání prostředků z rozpočtových položek Cestovné, Služby a Materiální náklady je možné prostředky v průběhu každého kalendářního roku řešení projektu přesouvat mezi těmito položkami pouze po písemném oznámení zodpovědné osobě na fakultě (tajemnice, příp. referentka pro vědu). Možnost přesunu prostředků se nevztahuje na položky Mzdy a Stipendia; s žádostí o tuto změnu je nutné se obrátit na předsedu GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů. Všechny tyto změny v čerpání včetně jejich zdůvodnění je nutné uvést v průběžné a závěrečné zprávě.

7.      Žádost o pokračování víceletého projektu

Žádost o pokračování projektu se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím informačního systému. Žádost v papírové podobě se podává administrátorovi na fakultě navrhovatele, resp. na oddělení vědy a  výzkumu v případě mezifakultních projektů. Podmínky podání žádosti a  její náležitosti jsou upřesněny ve Vyhlášení interní grantové soutěže pro příslušný kalendářní rok.

Součástí žádosti o pokračování projektu musí být:

a) upřesněný návrh na financování projektu v daném roce,

b) průběžná zpráva o dosažených výsledcích a splněných, případně nesplněných cílech uvedených v grantové přihlášce, veškerých změnách oproti původnímu návrhu (s jejich odůvodněním) a o čerpání finančních prostředků.

Termín pro podání žádostí o pokračování projektů je stejný jako termín pro podání přihlášek.

Žádost projednává GRF a na základě posouzení průběžné zprávy navrhuje schválení finančních prostředků pro pokračování projektu, nebo jeho předčasné ukončení. Výsledky hodnocení a návrhy finančního zabezpečení předává GRF k vyjádření GK. Žádosti o pokračování mezifakultních projektů projednává GK.

O výsledku hodnocení žádosti o  pokračování vyrozumí GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů, navrhovatele písemně nebo elektronicky. V případě schválení žádosti o  pokračování projektu je součástí vyrozumění výše přidělených prostředků a  pokyny pro jejich využívání. V případě rozdílu mezi požadovanými a  přidělenými prostředky musí řešitel projekt a jeho rozpočet upravit v souladu s pokyny GRF, příp. GK.

8.      Ukončení projektu

O hodnocení projektu rozhoduje GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů na základě posouzení výsledků řešení projektu uvedených v  závěrečné zprávě. Závěrečnou zprávu je řešitel povinen předložit GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů, do 28. 2. kalendářního roku následujícího po posledním kalendářním roce poskytnutí podpory. Závěrečná zpráva informuje o dosažených výsledcích řešení projektu a  musí obsahovat:

  • postup a metody práce při řešení projektu,
  • zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu uvedených v grantové přihlášce,
  • stručnou zprávu o  průběhu případné služební cesty,
  • publikace, přednášky a další výstupy,
  • zdůvodnění eventuálních změn v řešení projektu.

Součástí zprávy je zpráva o hospodaření s finančními prostředky za celou dobu řešení projektu. Závěrečná zpráva se předkládá prostřednictvím informačního systému.

Každý projekt musí mít publikační výstup (neplatí pro projekty na podporu organizace studentské vědecké konference). Pro účely hodnocení musí řešitel publikační výstupy vzešlé z výsledků řešení projektu doložit (minimálně předložit doklad, že je publikace přijata k posouzení). Výstupy by měly odpovídat výstupům uvedeným v grantové přihlášce. V publikačních výstupech musí být uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory Interní grantové agentury VŠE s uvedením čísla projektu. Číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu)  a není totožné s interním číslem zakázky.

Publikační výstupy z projektů musí být evidovány v databázi publikační činnosti VŠE.

V závěrečné zprávě je řešitel povinen uvést veškeré změny v průběhu prací na projektu, a to s odůvodněním změn.

Ukončený projekt hodnotí GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů podle stupnice:

a) splněno bez výhrad,

b) splněno s věcnou výhradou:

- výhrady ke splnění cílů projektu,

- výhrady k publikačním výstupům,

- výhrady k využití vybavení pořízeného z grantových prostředků,

c) splněno s výhradou k hospodaření:

- výhrady k účelnosti vynaložených prostředků,

- výhrady k dodržení skladby rozpočtu,

- výhrady ke zdůvodnění eventuálních přesunů rozpočtových prostředků,

d) nesplněno.

Doporučená kritéria pro hodnocení  ukončených projektů jsou na webové stránce VŠE, ve složce Věda a výzkum – granty.

Výsledky hodnocení budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9.      Možnost zastavení grantu

Z důvodů nedodržení podmínek stanovených těmito pravidly může být projekt předčasně ukončen. GRF podává GK návrh se zdůvodněním na předčasné ukončení fakultních projektů; návrh na předčasné ukončení mezifakultních projektů podává se zdůvodněním GK její předseda. Sporné případy řeší GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů. Fakulta je povinna zastavit uvolňování veškerých finančních prostředků přidělených na tento projekt do doby rozhodnutí GK. Rozhodnutí je nutné přijmout bez zbytečného odkladu. Návrh na předčasné ukončení projektu  předkládá GK ke schválení rektorovi.

10.  Všeobecné pokyny a informace

Projekt nebo jeho části musí být dokončeny v souladu se závaznými termíny stanovenými v grantové přihlášce.

Žádost o změnu v řešitelském týmu je nutné adresovat předsedovi GRF, resp. předsedovi GK v případě mezifakultních projektů. Předseda GFR, resp. předseda GK v případě mezifakultních projektů tyto změny schvaluje.

V případě, že ze závažných důvodů nebude řešitel moci pokračovat v řešení projektu, stává se řešitelem spoluřešitel splňující podmínky IGS, který musí uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu IGA. Nemá-li řešitel v týmu takového spoluřešitele, projekt bude ukončen a  přidělené prostředky se poskytovateli vrátí.

Řešitel je povinen všechna oznámení o změnách vhodným způsobem archivovat pro vlastní potřebu.

GK je oprávněna vyloučit v další grantové soutěži grantovou přihlášku navrhovatele, jehož předchozí projekt byl hodnocen jako „splněný s věcnou výhradou“, „splněný s výhradou k hospodaření“ nebo „nesplněný“.

Z prostředků na vědu (granty v rámci IGS) není možné hradit vzdělávací akce jako studijní pobyty, stáže aj. Z těchto prostředků není možné proplácet pedagogickou ani administrativní činnost.

Při objednávání literatury z grantových prostředků musí řešitel sledovat pokyny knihovny VŠE.

Vlastníkem majetku pořízeného z grantových prostředků je podle § 15 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů  VŠE. Práva k výsledkům vzniklým z projektu patří ve smyslu § 16  zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a  vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů VŠE.