Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) na rok 2010

Související stránky

Interní grantová agentura VŠE vyhlašuje výběrové řízení na rok 2010 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu.

Navrhovatel se v IGS může ucházet o podporu studentského vědeckého projektu fakultního, resp. mezifakultního1 nebo o podporu projektu na organizaci studentské vědecké konference konané v ČR (dále jen "projekt").

Žádost o grant může podat:

  1. student doktorského studijního programu VŠE,
  2. akademický pracovník VŠE.

Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského studijního programu, studenti magisterského studijního programu VŠE, akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci VŠE. V případě navrhovatele projektu uvedeného v bodě 1 je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel, který plní úlohu odborného garanta projekt.

Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

Doba řešení projektu je 1 až 2 roky pro projekty podané studentem doktorského studijního programu na VŠE, resp. 1 až 3 roky pro projekty podané akademickým pracovníkem VŠE.

Začátek řešení projektu je 1. března 2010.

Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2010.

Grantová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím systému ISIS.

Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi v případě fakultních projektů, resp. na oddělení vědy a výzkumu v případě mezifakultních projektů. Součástí grantové přihlášky je Karta projektu (www: http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1173). Příslušné pokyny k vyplňování jsou k nalezení v informačním systému v elektronické podobě. Pro přihlášky na podporu projektu na organizaci studentské vědecké konference je třeba do anotace uvést: místo konání, termín konání, náplň konference.

Termín pro podání žádostí o pokračování víceletých projektů je stejný jako termín pro podání přihlášek nových projektů.

Podmínky podání žádosti o pokračování projektu a její náležitosti jsou uvedeny v Pravidlech IGS.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč.

Z grantových prostředků lze hradit:

  • stipendia pro studenty,
  • mzdové náklady (mzdy akademických pracovníků),
  • materiální náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, knihy aj.),
  • náklady nebo výdaje na služby (zakázky, konzultace, poradenství, knižní výpůjčky, publikační a ediční náklady, nákup software, vložné na domácích konferencích aj.),
  • cestovní náklady (např. úhrady cestovních výloh řešitelů při tuzemských nebo zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast na konferencích, pokud přímo souvisejí s řešením projektu; vložné na zahraničních konferencích),
  • sociální a zdravotní pojištění (34 % ze mzdových prostředků),
  • ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s řešením projektu,
  • režie (15 % z celkové částky určené na projekt).

Z grantu lze hradit pouze neinvestiční náklady.

Stipendijní prostředky jsou určeny řešitelům - doktorandům a spoluřešitelům - studentům magisterského a doktorského studia VŠE v prezenční nebo kombinované formě studia.

Podíl stipendií studentů doktorského a magisterského studijního programu (včetně případných dalších osobních nákladů studentů) na celkových osobních nákladech a výdajích včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu, činí více než 60 % .

Z podpory lze hradit náklady studentského projektu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti právnické osoby jiné než je uchazeč pouze v případě, že se na základě dohody dané právnické osoby s uchazečem podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 473/2004 Sb., uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou při splnění podmínek v bodech 3 a 6 i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci dané právnické osoby.

Řešitel odpovídá za kvalitu navrhovaného projektu, finanční stránku a za dodržení pracovněprávních předpisů. V případě, že je řešitelem student doktorského studijního programu, odpovídá za odbornou stránku projektu spolu s řešitelem i garant.

Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, předpokládanému obsahu a objemu práce.

Grantové přihlášky podané po termínu jsou ze soutěže vyřazené.

V případě žádosti o podporu nového projektu musí navrhovatel doložit publikační výstupy z předchozího projektu podporovaného z prostředků IGA. Publikační výstupy nejsou podmínkou v případě projektu na podporu organizace studentské vědecké konference.

Veškeré informace o IGS jsou uvedeny na adrese: http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=3918

V Praze dne 18. listopadu 2009

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
předsedkyně Grantové komise


1 Za mezifakultní je považován takový projekt, který řeší mezioborové téma zahrnující obory různých fakult a v jehož řešitelském týmu jsou paritně zastoupeny zúčastněné fakulty. Za fakultní pak takový projekt, který řeší téma zahrnující obory dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti dané fakulty.