Hledat
Pokročilé hledání
Interní grantová soutěž – často kladené dotazy (2010)

Související stránky

 1. Zadání údajů pro životopis v ISIS

Pro přihlášku IGS je zapotřebí vložit údaje, které jsou požadovány v položce Přihláška, Životopis, a to:

 • Osobní údaje
 • Vzdělání
 • Vědecko-výzkumná činnost
 • Předpokládané zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže během řešení projektu.

Údaje pro životopis je nutné zadat v části "Životopisné údaje", nikoliv v přihlášce (zadá řešitel a spoluřešitel).

Postup při zadání: po vstupu do ISIS pod svým heslem uvidíte:

veda Věda a výzkum

Párování publikací :: Životopisné údaje (zde kliknout) :: Plánované konference :: Grantové příležitosti :: Tvorba životopisů :: Správa VaV systému :: Správa projektů IGA

 

Věda a výzkum - životopisné údaje:

 • údaje o vzdělání se vyplní v části "Osobní údaje-vzdělání", studenti VŠE mohou načíst informace z ISIS (tlačítko dole)
 • vědeckovýzkumné a pedagogické aktivity se vyplní v části vědeckovýzkumné aktivity. Jelikož v současné době není přemigrována databáze projektů, vědeckovýzkumné aktivity se v letošním roce budou zadávat v přihlášce IGA, v textovém poli určeném pro publikační činnost
 • Plánované akademické stáže (včetně zahraničních) se vyplní v části "Pedagogické aktivity" -"Akademické stáže" - (je nutné uvést datum nástupu).

 

 1. Zachování poměru Student/AP v týmu během řešení projektu - příklad:

V případě, že projekt podává doktorand a má tudíž v týmu svého školitele (v tištěné přihlášce je nutné škrtnout statut AP) a studium během řešení projektu přeruší (za předpokladu, že zůstává na VŠE jako AP), musí pro zachování poměru v týmu Student/AP tým rozšířit o jednoho či dva studenty podle toho, zda garant v týmu zůstává nebo ne (je nutno dodržet pravidla MŠMT požadující aby byl počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu).

Předpokládané přerušení studia (za výše uvedených podmínek) a s tím spojené finanční ohodnocení členů týmu má být uvedeno v přihlášce.

 

 1. Vysvětlení věty Podíl stipendií studentů doktorského a magisterského studijního programu (včetně případných dalších osobních nákladů studentů) na celkových osobních nákladech a výdajích včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu, činí více než 60 %" znamená, že pro daný kalendářní rok v celkovém součtu finančních odměn řešitele a spoluřešitelů včetně pojištění (stipendia studentů DS (položka 7) + stipendia studentů MS (položka 8) + mzdy AP (položka 13) + pojištění z mezd AP (položka 14) + OON (položka 15) = 100%) tvoří součty stipendií studentů DS a MS více než 60%. Z projektu není možné vyplácet administrativní pracovníky.
 2. Možnost podat přihlášku jako doktorand nebo AP: je-li navrhovatelem doktorand, který je současně AP VŠE, může si vybrat, zda přihlášku podá jako student nebo AP. V druhém případě nebude muset mít v týmu svého školitele, ale nebude mít ani nárok na stipendia. V systému lze tuto skutečnost ošetřit tím, že v části "spolupracovníci" se jméno školitele a kapacita hodin nezadá. Tak nebude v tiskovém výstupu školitel uveden jako člen řešitelského týmu. Po vytištění přihlášky se škrtne jméno školitele na 1. stránce přihlášky a u svého jména navrhovatel škrtne statut "student".

 

 1. Účast studentů BS v projektech IGS: v návrhu projektu pro daný kalendářní rok je možné uvést jako spoluřešitele studenty BS, jen když během tohoto roku řešení se z nich stanou studenti MS na VŠE. V tomto případě je nutné v přihlášce uvést, kdy se do projektu zapojí, jaký bude jejich podíl na práci (+ uvést kapacitu) a finanční odměna (stipendium).

 

 1. Zapojení do projektu studentů a AP z pracovišť mimo VŠE: tady striktně platí, že takový student musí být z pracoviště, které na základě dohody s VŠE uskutečňuje společně s VŠE akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu.

Jinak cizí studenti a AP v tymu být nemůžou a finanční odměna jim nenáleží ani na dohodu.

Týká se to i případů, kdy řešitel nebo spoluřešitel - student studium přeruší a není zaměstnancem VŠE.

 

 1. Vyplácení odměn na dohody: finanční prostředky (mimo případy spolupráce na projektu v rámci § 81 zákona č. 1. 1. 1998 Sb.,) jsou určeny jen pro zaměstnance VŠE, kteří jsou uvedeni v přihlášce jmenovitě (v ISIS do elektronické přihlášky je možné natáhnout jen osoby v ISIS evidované).

 

 1. Složení týmů ve fakultních projektech: členy řešitelského týmu fakultního projektu můžou být i z jiných fakult VŠE za předpokladů dodržení definice fakultního projektu a to, že za fakultní je považován takový projekt, který řeší téma zahrnující obory dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti dané fakulty. Za mezifakultní je pak považován takový projekt, který řeší mezioborové téma zahrnující obory různých fakult a v jehož řešitelském týmu jsou paritně zastoupeny zúčastněné fakulty.

 

 1. Karta projektu - upřesnění: v druhém políčku pod pojmem "Odborný garant - řešitel" se rozumí navrhovatel projektu - budoucí hlavní řešitel.

 

 1. Výběr oponentů: alespoň jeden z oponentů musí být z jiné katedry VŠE než řešitel nebo z jiné tematicky odpovídající instituce. Oponentem nemůže být člen řešitelského týmu.

 

 1. Vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu:

- vložné na zahraniční konference se uvádí v položce "Cestovné zahraniční" , vložné na domácí konference se uvádí v položce "Vložné na konference".

 

 

 

 

Důležité body nových pravidel IGA:

 

 1. projekty můžou být víceleté, ale o grant je nutné se ucházet každý rok znovu. Grantové prostředky se přidělují vždy na jeden kalendářní rok,
 2. nově se posudky oponentů nevyžadují pro hodnocení závěrečné zprávy projektu při ukončení projektu, ale pro hodnocení grantové přihlášky při podání projektu,
 3. posudky oponentů a závěrečné oponentní řízení při ukončení projektu jsou nahrazeny hodnocením výsledků řešení projektů, uvedených v závěrečné zprávě, které provádí GRF, resp. GK v případě mezifakultních projektů,
 4. podmínka vyplacení stipendii a mezd až po ukončení projektu (nebo jeho roční části) v nových pravidlech není, peníze přidělené na kalendářní rok musí být do konce roku vyčerpány. Za dodržení pravidel a dokončení projektu odpovídá hlavní řešitel, který je vázán příslušnou smlouvou s VŠE, takže sám musí ohlídat, kdy a za jakou odvedenou práci budou peníze vyplaceny,
 5. v případě mezifakultního projektu je projekt evidován na fakultě hlavního řešitele,
 6. žádost o grant může podat akademický pracovník bez věkového omezení (dříve AP do 35 let),
 7. externí doktorand jako student VŠE může zažádat o grant nebo být členem týmu (dostává stipendium),
 8. podpora projektu pro jeden kalendářní rok může sice činit až 3 mil. Kč. (dříve do 200 tis Kč), ale finanční odměny řešitele a spoluřešitelů se odvíjejí od pracovních kapacit uvedených v přihlášce, které musí odpovídat předpokládanému objemu práce na projektu, což se také odráží v bodovém hodnocení přihlášky v oponentním posudku (viz doporučená Kritéria hodnocení návrhů studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE)
 9. garant-školitel řešitele-doktoranda je teď členem týmu a jeho finanční odměna není omezena 5 %,
 10. řešitel je povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků; při změně řešitele je nutné uzavřít novou smlouvu,