Mimořádné studium předmětů DS

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Vysoká škola ekonomická v Praze v doktorském programu možnost mimořádného studia vybraných předmětů. Studium trvá jeden semestr, ale zápis předmětů je jednou za rok, vždy v září. Studium je realizováno za úplatu.

V rámci mimořádného studia nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody. Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro zájemce z řad absolventů vysokých škol, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku.

Výsledky zkoušek se zapisují do výkazu o mimořádném studiu a musí být opatřeny podpisem zkoušejícího.

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze uznat po dobu dvou let jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia lze studovat v případě volné kapacity, kterou určuje garant předmětu (příp. garantem pověřený vyučující), všechny předměty doktorského studia. Informace o předmětech jsou v ISIS ve Veřejném katalogu předmětů.

Poplatek za studium

Poplatek za studium je vyhlašován na 1 akademický rok a je stanoven ve výši 1 000, Kč za semestr za 1 vyučovací hodinu týdně.

Předměty 32 hodin v semestru (tj.2,5 hod. týdně)…………………….2 500,- Kč
Předměty 40 hodin v semestru (tj.3 hod. týdně)………….……………3 000,- Kč

Poplatek za studium (pro studium na fakultách F1-F5) je třeba uhradit na účet číslo: 1828862/0800 a doplnit variabilní symbol dle fakulty, na kterou se student hlásí:

Poplatek za studium (pro studium na fakultě F 6) je třeba uhradit na účet číslo: 170922147/0300. a doplnit variabilní symbol: 41 xxxxxx (prvních šest čísel rodného čísla).

Způsob přihlašování

Uchazeč o mimořádné studium vyplní přihlášku, která musí obsahovat:

a odevzdá ji nejpozději do 30. 9. referentkám pro doktorské studium na jednotlivých fakultách:

V případě, že se student hlásí na předmět celoškolsky povinný, podává přihlášku a úhradu za předmět hradí na fakultu, která jej garantuje:

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty. Uchazečům přijatým do mimořádného studia bude vystaven Výkaz o mimořádném studiu, který si mohou vyzvednout u referentek doktorského studia na jednotlivých fakultách.

Příloha: Formulář přihlášky v PDF


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague