Program ÉTA: TA ČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 a končí dnem 15. června 2020.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 5. června 2020 (Ing. Ivana Hronová, IB 317, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz)

Prezentace semináře  pro uchazeče ve 4. veřejné soutěži ÉTA.