GA ČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – 2018

Podrobné informace jsou na web stránce GA ČR (Standardní projekty, Juniorské projekty, Mezinárodní projekty).

Několik důležitých bodů pro podání projektu a postupu při zadávání přihlášky návrhu projektu:

Při volbě panelu (Příloha 1 Zadávací dokumentace) je třeba se seznámit s celou náplní panelu.

Při výběru panelu společenských a humanitních věd č. P402 a P403 se doporučuje vymezit panel s pomocí JEL klasifikace.

Jedna osoba se může v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v roce 2017 účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. Osoba, která vystupuje v roli řešitele nebo spoluřešitele již řešeného projektu na podporu excelence v základním výzkumu podporovaného GA ČR, nemůže být navrhovatelem projektu podaného v rámci Juniorských projektů. Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více Juniorských projektech.

Za návrh projektu za VŠE je považován pouze takový návrh, který je vytvořen ve webové aplikaci GA ČR, konvertován do PDF formátu s označením FINAL a zaslán na email ivana.hronova@vse.cz. Návrh projektu bude po finalizaci opatřen kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak upravován.

Návrh bude zaslán na GA ČR prostřednictvím datové schránky VŠE – interní deadline pro podání návrhu je 30. 3. 2017 na OVV.

Deadline zaslání návrhu datovou schránkou VŠE na GA ČR je 6. 4. 2017 v 15:00 h.

Na OVV je třeba písemně ke každému návrhu dodat Kartu projektu a Potvrzeni navrhovatele- GA ČR 2018.

Doba řešení standardního i juniorského projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky

Juniorské projekty jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků v oblasti základního výzkumu. Navrhovatel Juniorských projektů v roce podání návrhu musí splnit podmínku uplynutí nejvýše 8 let od ukončení jeho doktorského studia. Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou vědeckou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců (stáž může být rozdělena na dvě kratší).

Navrhovatel juniorského projektu musí být zároveň autorem několika publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.

Řešitelský tým juniorského návrhu je kromě navrhovatele tvořen ještě nejméně dvěma odbornými spolupracovníky, kteří musí v roce podání návrhu dosáhnout věku nejvýše 35 let (lze upravit o délku mateřské nebo rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci).

Abstrakt v návrhu projektu (souhrn – anotace) v češtině a v angličtině vyjadřuje podstatu navrhovaného grantového projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 1100 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění.

Do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. nelze vkládat „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.).

Při vyplňování Názvu projektu, klíčových slov, cíle projektu a abstraktu v aplikaci GRIS nepoužívejte nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ < > ).

Klíčová slova je třeba oddělovat středníkem.

Finanční prostředky požadované od GA ČRu se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč. Všechny položky způsobilých nákladů musí být zdůvodněny.

Formuláře se vyplňují anglicky, česky pouze část B – rozpis finančních položek.

Část B – finanční prostředky celkem - zdůvodnění finančních položek (česky). Údaje pro první rok řešení, je třeba zdůvodnit i další roky v případě významného navýšení požadovaných nákladů. Každá nákladová položka musí být specifikována a zdůvodněna, včetně uvedení využití.

Součet všech úvazků hrazených z účelové podpory poskytovatele může u jednoho pracovníka činit maximálně 1,0 úvazku.

Cestovné - náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné a náklady na pobyty, spojené s účastí zahraničních pracovníků podílejících se na řešení grantového projektu. V případě konání pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady pouze na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce, na kterou je pracovník vyslán.

Služby - Je-li v návrhu projektu požadována dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu, je nezbytné předložit nabídku s jednoznačnou identifikací vybraného dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, a to včetně zdůvodněné kalkulace nabídkové ceny celkové i jednotlivých dodávek. Skutečná cena pak nesmí být vyšší o více než 5 % z původní nabídkové ceny. Ediční náklady - příjemce je povinen výsledky řešení grantového projektu doložit či prezentovat, a to způsobem, který odpovídá charakteru příslušného vědního oboru a charakteru grantového projektu. Výsledek řešení musí být předložen v členění podle druhů definovaných v Metodice 2013. Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a současně je uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu. Příjemce při doložení výsledků grantového projektu postupuje v souladu s údaji obsaženými v návrhu projektu. Umožňují-li to zvyklosti v daném oboru, charakter výsledků a podmínky řešení projektu je vhodné publikovat výsledky formou Open Access, případně mají být publikační výstupy předány do otevřených digitálních archivů, a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele.

Do způsobilých nákladů nelze zahrnout náklady na služby konzultantů, tuzemských či zahraničních, náklady na prohloubení kvalifikace osob podílejících se na řešení projektu (nákup učebnic, školení, kurzy apod.), náklady na pohoštění a reprezentaci, telekomunikační služby (telefony, diktafony, čtečky, nelze hradit náklady na pořízení a užívaní elektronických informačních databází, …)

Část B – osobní náklady - Zadávací dokumentace 3.3.1.(5) – Za obvyklou mzdu pracovníka se považuje mzda stanovená v jeho mzdovém platovém výměru. Výše způsobilých osobních nákladů vědeckých pracovníků podílejících se přímo na řešení projektu musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu a současně nesmí přesahovat mzdu, resp. plat, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, obvyklou v daném čase pro pracovníka na pracovišti VŠE. Za součást mzdy se pro účely stanovení výše způsobilých osobních nákladů v návrhu projektu nepovažují odměna podle § 134 zákoníku práce, cílová odměna podle § 134a zákoníku práce a jiné obdobné odměny.

typ a) - mzda zaměstnance, který v průběhu soutěžní lhůty nemá uzavřený pracovní poměr u uchazeče a je přijat výhradně na řešení grantového projektu. Po dobu trvání této pracovní smlouvy nemá takovýto zaměstnanec u VŠE jiný základní pracovněprávní vztah.

typ b) – na příslušnou část mezd zaměstnanců , kteří nejsou přijati výhradně na řešení projektu, ale na jeho řešení se podílejí ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. Pracovní kapacita (úvazek) na projektu je doporučována alespoň 30% pro řešitele a alespoň 10% pro odborné spolupracovníky.

Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance, nejvýše však 30 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvótně dle úvazku zaměstnance). Příklady pro standardní projekty jsou uvedeny v příslušné části FAQ.

Osobní náklady na úhradu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, se stanovují ve výši obvyklé pro danou činnost na příslušném pracovišti, maximálně však do výše 250 Kč/hod. pro DPP (max. 100 hodin ročně pro 1 zaměstnance) a nejvýše170,- Kč/hod. pro DPČ. OON lze vyplatit jen na druhově odlišnou práci.

Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Náklady na povinné zákonné odvody jsou ve výši 35%.

Režijní (doplňkové) náklady se doporučují ve výši 19% z částky požadované od GA ČRu na veškeré neinvestiční náklady.

Část C1 Zdůvodnění návrhu (anglicky) - maximální rozsah je 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma (velikost 11 bodů a řádkování 1) – soubor vytvořený mimo aplikaci ve formátu PDF s maximální velikostí 3 MB (shrnutí současného stavu, vyjádření podstaty grantového projektu, odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení dané problematiky, způsob řešení – jeho časový rozvrh, popis navrhovaných postupů nezbytných pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, charakteristika předpokládaného výsledku v kategoriích definovaných pro základní výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, doložená spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi, zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení, odkazy na použitou literaturu).

Použití převzatého textu bez citace je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Citace a odkazy provedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj.

Část C2  Předpokládané výsledky projektu se s ohledem na požadavky IS VaVaI - CEP uvádí odhad počtu a druhu předpokládaných výsledků respektující zvyklosti daného oboru, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, v členění podle druhů výsledků definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (počet výsledků v jednotlivých druzích, např. počet článků v impaktovaném časopise (Jimp, Jsc), počet článků v neimpaktovaném časopise (Jneimp, Jrec), Jrec - článek v českém recenzovaném časopise, počet odborných knih (B), počet kapitol v odborné knize (C), počet článků ve sborníku (D), apod); údaje jsou požadovány na základě požadavků evidence IS VaVaI - CEP a jsou tam předávány.

Část D1 Navrhovatel a spolunavrhovatelé (anglicky) - stručný strukturovaný odborný životopis, výčet činnosti za posledních 5 let v oboru, který bude předmětem řešení projektu. Maximální rozsah Části D1 jsou dvě strany formátu A4 s použitím písma o velikosti 11 bodů při řádkování 1. Soubor se vytvoří mimo aplikaci ve formátu PDF o maximální velikosti 1 MB.

Část D2 Bibliografie navrhovatele a spolunavrhovatelů

H-index udává, kolik článků daného navrhovatele dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. H-index jednotlivce je dán indexy jeho jednotlivých vědeckých prací. Jde o číslo H, označující počet článků mající citační index rovný či vyšší H..

Přílohy – k návrhu projektu lze v souladu se Zadávací dokumentací přidat pouze dvě přílohy:

 

Informace na OVV jsou k dispozici u Ing. Ivany Hronové – místnost IB 317, linka 5775, email: ivana.hronova@vse.cz

 

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague